OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Gminy Strzelin na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Strzelin w 2022 r. była po raz kolejny liderem pod względem salda migracji, czyli różnicą pomiędzy zameldowaniami i wymeldowaniami na pobyt stały w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Wskaźnik ten w 2022 r. przyjął wysoką wartość 21,3

Innymi wskaźnikami, które znajdują się w sprzyjającej sytuacji na tle grupy porównawczej Gminy Strzelin są dochody z PIT per capita wynoszące ponad 1.100 zł, przyrost naturalny, mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym oraz dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych per capita. Warto również dodać, że wskaźnik dotyczący mieszkańców w wieku kreatywnym oraz zastępowalności pokoleń na rynku pracy z roku na rok ulega poprawie. Powyższe składowe przekładają się na bardzo sprzyjającą sytuację w ogólnej ocenie demograficznej Gminy Strzelin.

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA