DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2022 roku

20 832

-0,57%

do roku 2021

463

Zameldowania na 

pobyt stały

128

Wymeldowania 

pobytu stałego

168

Liczba 

urodzeń

263

Liczba 

zgonów

Zameldowani mieszkańcy Gminy Strzelin

W 2022 r. liczba ludności w Gminie Strzelin zmalała o 0,57% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek jest spowodowany znaczną przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Pozytywnym zjawiskiem jest przewaga osób meldujących się na pobyt stały nad osobami dokonującymi wymeldowania pobytu stałego. Dane te mogą świadczyć o atrakcyjności Gminy Strzelin pod względem miejsca do zamieszkania.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat