WSPÓŁPRACA Z NGO

Wartość udzielonych dotacji w 2022 r.:

 983 276

+24% 

do roku 2021

Zdjęcie uczestników biegu.
Zdjęcie dzieci we wiankach i wiosennych strojach.
Zdjęcie grającej orkiestry.

Otwarte konkursy ofert

Zdjęcie zwycięzców na podium.
Zdjęcie dzieci grających w piłkę nożna.
Zdjęcie rowerzystów wyjeżdzających ze startu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowana była przede wszystkim poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.).


Celem głównym Programu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Strzelin oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Strzelin, a organizacjami pozarządowymi. 


W 2022 r. realizacja celu Programu opierała się głównie na:

W zakresie kultury fizycznej i sportu Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin dnia 14.12.2021 r. ogłosiła otwarty konkurs ofert na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku” w terminie realizacji zadań od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Oferty złożyło 17 organizacji pozarządowych, 17 ofert spełniło wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 17 organizacjom pozarządowym z jednoczesnym podpisaniem 17 umów o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 400.000,00 zł.

Wykaz dotacji udzielonych w ramach zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji"

*postępowanie wyjaśniające w sprawie prawidłowego wydatkowania dotacji w toku 

W zakresie wspierania warunków sprzyjających rozwojowi sportu dnia 15.11.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin na podstawie Uchwały Nr IX/77/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2011 roku, ogłosiła nabór wniosków na wykonanie zadania publicznego pn.: „Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Strzelin poprzez doposażenie boiska sportowego w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej”. Ofertę złożyła 

1 organizacja pozarządowa, 1 oferta spełniła wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 1 organizacji pozarządowej z jednoczesnym podpisaniem 1 umowy o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 15.000,00 zł. 

Wykaz dotacji udzielonych w ramach zadania "Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Strzelin poprzez doposażenie boiska sportowego" 

W zakresie wspierania działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin dnia 14.12.2021 r. ogłosiła otwarty konkurs ofert pn.: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”. Ofertę złożyła 1 organizacja pozarządowa, 1 oferta spełniła wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 1 organizacji pozarządowej z jednoczesnym podpisaniem 1 umowy o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 85.000,00 zł.

Wykaz dotacji udzielonych w ramach zadania "Wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień"

W zakresie działań na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz działań profilaktycznych informacyjnych i edukacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin w dniu  12.05.2022 r. ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień poprzez organizację półkolonii lub wyjazdowego wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin”. Oferty złożyło 7 organizacji pozarządowych, 7 ofert spełniło wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 6 organizacjom  pozarządowym z jednoczesnym podpisaniem 6 umów o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 200.000,00 zł. W letnim wypoczynku w formie półkolonii lub kolonii wyjazdowej wzięło udział łącznie 391 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Strzelin. 

Wykaz dotacji udzielonych w ramach zadania "Wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień poprzez organizację półkolonii lub wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin"

W zakresie działań na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień poprzez poprawę warunków lokalowych i sprzętowych Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin w dniu  7.09.2022 r. ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działań służących rozwiązywaniu problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych”. Ofertę złożyła 1 organizacja pozarządowa, 1 oferta spełniła wymogi formalne, zlecono realizację zadania publicznego 1 organizacji  pozarządowej z jednoczesnym podpisaniem 1 umowy o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 20.000,00 zł. 

Wykaz dotacji udzielonych w ramach zadania "Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działań służących rozwiązywaniu problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych”

W zakresie działań na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz działań w zakresie rozwijania oferty alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin w dniu 2.03.2022 r. ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Wsparcie realizacji zadań publicznych na ternie Gminy Strzelin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w 2022 roku”. Ofertę złożyła 1 organizacja pozarządowa, 1 oferta spełniła wymogi formalne, zlecono realizację zadania publicznego 1 organizacji  pozarządowej z jednoczesnym podpisaniem 1 umowy o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 120.000,00 zł. 

Wykaz dotacji udzielonych w ramach zadania „Wsparcie realizacji zadań publicznych na ternie Gminy Strzelin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w 2022 roku”

W zakresie działań na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz działań w zakresie rozwijania oferty alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin w dniu 29.08.2022 r. ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Wsparcie realizacji zadań publicznych na ternie Gminy Strzelin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w 2022 roku”. Oferty złożyły 3 organizacje pozarządowe, 3 oferty spełniły wymogi formalne, zlecono realizację zadań publicznych 3 organizacjom  pozarządowym z jednoczesnym podpisaniem 2 umów o udzielenie dofinansowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 38.000,00 zł.

Wykaz dotacji udzielonych w ramach zadania „Wsparcie realizacji zadań publicznych na ternie Gminy Strzelin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w 2022 roku”

Zadania publiczne zlecone w trybie pozakonkursowym

Zdjęcie dzieci grających w piłkę nożną.
Zdjęcie kobiety odbijającej piłkę siatkową.
Zdjęcie mężczyzn przy stoisku z wyrobami pszczelimi.

Oprócz zadań publicznych realizowanych na podstawie otwartych konkursów ofert, współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) opierała się również na realizacji zadań publicznych w zakresie art. 19 a tejże ustawy. Tryb zlecania zadań publicznych na wniosek organizacji pozarządowych umożliwiał zawarcie umów oraz przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Dotyczyło to jedynie zadań o charakterze lokalnym i regionalnym, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 90 dni, których wartość dofinansowania lub finansowania nie przekraczała kwoty 10.000,00 zł.

Zadania realizowano w obszarze:

W zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji przekazano środki finansowe na realizację zadań publicznych 11 organizacjom pozarządowym. Organizacje: Klub Sportowy Strzelinianka, UKS Tygrysy, Strzeliński Klub Biegacza „Granit”, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Polskie Towarzystwo Turystyczo Krajoznawcze, Polski Związek Wędkarski, Stowarzyszenie Sportowe Hałas Team, Ognisko TKKF Jastrząb, UKS Sunrise, LKS Brożec, Stowarzyszenie Św. Celestyna, 8 organizacji pozarządowych skorzystało więcej niż jeden raz z tej formy współpracy z Gminą Strzelin, w związku z czym podpisano 22 umów na sfinansowanie w całości bądź dofinansowanie zadań publicznych. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w wyżej wymienionym zakresie wyniosły 92.120,95 zł.

Oferty składane przez organizacje pozarządowe dotyczyły zadań, które w szczególności związane były z:

Zadania zlecone w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji

W zakresie polityki społecznej przekazano środki finansowe 6 organizacjom pozarządowym, 2 organizacje pozarządowe skorzystały więcej niż jeden raz z tej formy współpracy z Gminą Strzelin, w związku z czym podpisano 10 umów na sfinansowanie w całości bądź dofinansowanie zadań publicznych. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w wyżej wymienionym zakresie wyniosły 40.154,75 zł. 


Oferty składane przez organizacje pozarządowe dotyczyły zadań,  które były w szczególności związane z:

Zadania zlecone w trybie pozakonkursowym w zakresie polityki społecznej

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano środki finansowe 6 organizacjom pozarządowym, 3 organizacje pozarządowe skorzystały więcej niż jeden raz z tej formy współpracy z Gminą Strzelin, w związku z czym podpisano 12 umów na sfinansowanie w całości bądź dofinansowanie zadań publicznych. Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w wyżej wymienionym zakresie wyniosły 47.100,00 zł. 


Oferty składane przez organizacje pozarządowe dotyczyły zadań,  które były w szczególności związane z: 

Zadania zlecone w trybie pozakonkursowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W zakresie zwalczania narkomanii przekazano środki finansowe 3 organizacjom pozarządowym, 1 organizacja pozarządowa skorzystała więcej niż jeden raz z tej formy współpracy z Gminą Strzelin, w związku z czym podpisano 4 umowy na sfinansowanie w całości bądź dofinansowanie zadań publicznych. Środki finansowe przekazene organizacjom pozarządowym w wyżej wymienionym zakresie wyniosły 4.850,00 zł. 


Oferty składane przez organizacje pozarządowe dotyczyły zadań związanych z:

Zadania zlecone w trybie pozakonkursowym w zakresie zwalczania narkomanii

Zdjęcie zwycięzców na podium.
Zdjęcie przedstawia strażaków napełniających basen.
Zdjęcie osób w sali.