FUNDUSZ SOŁECKI i osiedlowy

FUNDUSZ SOŁECKI

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ
funduszU sołeckiEGO w 2022 r.:

757 935

-1,23% 

do roku 2021

Wydatki zrealizowane w ramach
funduszu sołeckiego w 2022 r.:

711 295

-1,06% 

do roku 2021

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2022 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 757.935,62 zł, w ramach których wydatkowano ogółem kwotę 711.295,80  zł, co stanowi realizację funduszu sołeckiego w Gminie Strzelin na poziomie 93,85%.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2022 r.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2022 r.

Sołectwo BIAŁY KOŚCIÓŁ

Z funduszu sołeckiego opłacono certyfikat i koszty rocznego utrzymania domeny bialykosciol.pl dla oficjalnego serwisu internetowego miejscowości Biały Kościół, w wysokości 246,00 zł. Wyposażono świetlicę wiejską w chłodziarko-zamrażarkę, zakupiono 3 regały magazynowe oraz garnki i zastawę stołową. Łącznie na doposażenie świetlicy wydatkowano środki w wysokości 8.993,80 zł. Współfinansowano zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. 

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym zorganizowano w dniu 3 grudnia 2022 r. zabawę Mikołajkową dla dzieci, na którą wydatkowano łącznie 4.000,00 zł. Wsparto działania na rzecz seniorów z terenu wsi Biały Kościół - na organizację warsztatów florystycznych, ceramicznych oraz sportowych wydatkowano łącznie kwotę 2.000,00 zł. Wsparto również Koło Gospodyń Wiejskich działające na terenie sołectwa - zakupiono akcesoria kuchenne oraz 2 płyty promiennikowe wraz z regulatorem temperatury, w celu zapewnienia ogrzewania pomieszczenia w świetlicy wiejskiej, w którym prowadzą swą działalność panie z KGW. Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1.997,65 zł. 

W ramach zadania pn.: ”Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół” zakupiono kosiarkę spalinową o wartości 1.299,00 zł oraz paliwo w kwocie 699,98 zł, które przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu Orzeł Biały Kościół. W ramach tego samego zadania zakupiono materiały budowlane tj. siatkę, szpachlę do płyt oraz profile, które zostały wykorzystane do remontu poddasza obiektu szatniowego na boisku sportowym. Zakupiono również 45 worków zaprawy w celu wykorzystania do wylania posadzki w pomieszczeniu nad szatnią na boisku sportowym.  Łącznie na zadanie wydatkowano 4.996,18 zł. 

Środki przewidziane na realizację zadania pn.: „Eksploatacja, utrzymanie i remonty kosiarki, kosy spalinowej i motopompy” w kwocie 500,00 zł, wykorzystano na zakup sprzęgła do kosiarki-traktorka, będącego na wyposażeniu sołectwa. 

Z funduszu sołeckiego pokryto również część wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Biały Kościół", w ramach którego wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy i położeniu  nowej nawierzchni bitumicznej o długości ponad 300 m, montażu ok. 180 m krawężników, wykonaniu zjazdów i poboczy, montażu barier ochronnych stalowych przy zjeździe na drogę powiatową oraz wykonaniu oznakowania. Na realizację tego zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 9.200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 33.933,63 zł

Sołectwo Biedrzychów

Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej tj. remont łazienki, na który wydatkowano 15.400,00 zł.

Realizowano również działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury - zorganizowano w dniu 29.01.2022 r. coroczne spotkanie opłatkowe mieszkańców oraz Dożynki Wiejskie w dniu 27.08.2022 r. Łącznie na działalność kulturalną wydatkowano 5.460,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na koszenie gminnych terenów zielonych tj. działki 87/1, terenu przy świetlicy, wokół krzyża i stawu przeciwpożarowego oraz teren koło przystanku autobusowego. Na zadanie realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie wydatkowano 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie:  21.860,00 zł

Sołectwo Bierzyn

Większość środków z funduszu sołeckiego sołectwa Bierzyn została wydatkowana na remont świetlicy. Prace remontowe o wartości 7.496,85 zł, obejmowały położenie kafli na podłodze w korytarzu świetlicy, pomalowanie drewnianej podłogi w jednym z pomieszczeń, pomalowanie zadaszenia przy wejściu do świetlicy oraz wymianie rynny nad tym zadaszeniem. 

Na zadanie pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa” wydatkowano kwotę 2.499,98 zł, w ramach której zorganizowano piknik rodzinny w dniu 03.07.2022 r. oraz mikołajki dla dzieci w dniu 05.12.2022 r. Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 415,69 zł, w ramach której zakupiono benzynę, olej oraz żyłkę do kosy spalinowej, będącej na wyposażeniu sołectwa, oraz sadzonki roślin ozdobnych, które zostały posadzone na gminnych terenach zielonych  w czynie społecznym przez mieszkańców wsi. 

Wydatkowano łącznie: 10.412,52 zł

Sołectwo brożec

Z funduszu sołeckiego został sfinansowany I etap zadania inwestycyjnego pn.: ”Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Ulsza”, w ramach którego wykonano mapę do celów projektowych dla działki nr 87/10 AM-1 obręb 0018 oraz opracowano dokumentację techniczną. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano z funduszu sołeckiego 7.000,00 zł. 

Wspólnie z innymi sołectwami realizowano zadanie pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, na zakup pralki i suszarki przemysłowej oraz umundurowania strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu, wydatkowano środki w łącznej wysokości 10.000,00 zł. 

Na działalność kulturalną w sołectwie wydatkowano 2.106,00 zł - zorganizowano dożynki wiejskie w dniu 20.08.2022 r. Z funduszu sołeckiego sfinansowano również działania na rzecz rozwoju sportu tj. pokryto koszty związane z koszeniem boiska sportowego w miejscowości Brożec, w wysokości 6.000,00 zł (usługa wykonywana przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie) oraz zakupiono kurtki ortalionowe i torby sportowe dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Brożec”, za łączną kwotę 1.953,00 zł. 

Wydatkowano łącznie: 27.059,00 zł

Sołectwo CHOCIWEL

Większa część środków funduszu sołeckiego została wydatkowana na poprawę infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym, w ramach której sfinansowano pomalowanie środkiem impregnującym wiat drewnianych, zlokalizowanych na terenie działki nr 9/15 AM-1, oraz wykonano podbitkę w obrębie rolet i obróbki blacharskie wokół wiaty rekreacyjnej. Łącznie na realizacje tego zadania  wydatkowano 16.300,00 zł. 

Zorganizowano Dzień Dziecka, pokaz iluzji i magii w dniu 29.10.2022 r. oraz Mikołajki, na które wydatkowano łącznie  4.463,69 zł. Na zadanie pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowane wspólnie z innymi sołectwami, wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, w ramach której współfinansowano zakup sprzętu, umundurowania specjalnego oraz obuwia gumowego dla strażaków ochotników z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu.  Ponadto, zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa, które wykorzystano do koszenia boiska sportowego we wsi. Na ten cel wydatkowano 898,50 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.662,19 zł

Sołectwo CZĘSZYCE

W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano wykonanie utwardzonego wejścia do świetlicy kontenerowej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na ułożenie kostki betonowej typu polbruk w ilości 43 m2, wydatkowano 8.410,00 zł. Zakupiono 2 komplety biesiadne, wykorzystywane podczas plenerowych imprez kulturalnych w sołectwie, o łącznej wartości 1.609,44 zł. W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano w dniu 11.06.2022r. „Dzień Dziecka” oraz Mikołajki w dniu 06.12.2022r., na które poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.827,49 zł. Na utrzymanie gminnych terenów zielonych wydatkowano 1.000,00 zł – sfinansowano dodatkowe koszenia boiska sportowego w sezonie wiosenno-letnim, realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Wydatkowano łącznie: 12.846,93 zł

Sołectwo DANKOWICE

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. Zorganizowano również Dożynki Wiejskie w dniu 14.08.2022 r., na które wydatkowano kwotę 1.825,22 zł.

Wydatkowano łącznie: 3.825,22 zł

Sołectwo DĘBNIKI

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 2.000 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. W ramach działalności na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano piknik rodzinny w dniu 08.07.2022 r. oraz mikołajki dla dzieci w dniu 03.12.2022 r. Łącznie na działalność kulturalną wydatkowano kwotę 2.167,49 zł. 

Sfinansowano część wydatków związanych z koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie - na dodatkowe koszenia placu zabaw, terenu przy świetlicy, koszenie terenu koło przystanku autobusowego oraz przycinanie żywopłotu, realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie, wydatkowano 1.200,00 zł. Zakupiono materiały budowlane, które zostaną wykorzystane do wykonania podbudowy pod wiatę drewnianą, której budowę zaplanowano w funduszu sołeckim na rok 2023 tj.: 20 ton mieszanki kamiennej za kwotę 565,80 zł, 26 m2 kostki urbanica i 26 sztuk obrzeży trawnikowych w kolorze grafit za kwotę 1.716,00 zł. Z funduszu sołeckiego zakupiono również zastawę stołową do świetlicy wiejskiej, za kwotę 998,84 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.649,13 zł

Sołectwo DOBROGOSZCZ

Największą część środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na współfinansowanie kolejnego – VI etapu remontu chodnika przy drodze gminnej w sołectwie. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.000,00 zł. Zakupiono również zmywarkę do świetlicy wiejskiej o wartości 1.499,99 zł.  Sfinansowano odnowienie wiaty przystankowej - koszty jej oczyszczenia i pomalowania wyniosły 1.500,00 zł, oraz zakupiono impregnat do drewna w celu zabezpieczenia ławek znajdujących się na terenie sołectwa (prace wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców wsi). 

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” wydatkowano środki w wysokości 1.995,84 zł na koszenie boiska sportowego i terenów przyległych przez firmę zewnętrzną, oraz 299,60 zł na zakup paliwa, oleju oraz części eksploatacyjne do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa. W sumie na ten cel wydatkowano 2.295,44 zł. Zorganizowano również piknik rodzinny w dniu 20.07.2022 r. oraz Mikołajki dla dzieci, na które w sumie wydatkowano 1.240,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 19.735,41 zł 

Sołectwo GĘBCZYCE

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano „Dzień Kobiet”, a także „Dzień Dziecka” w dniu 11.06.2022 r. na które poniesiono wydatki łącznie w kwocie 2.285,20 zł. Sfinansowano koszty wykonania mapy do celów projektowych, dotyczącej zadania pn: "Poprawa oświetlenia wsi - PT", za kwotę 3.690,00 zł oraz wykonania dokumentacji technicznej - zaprojektowanie posadowienia 6 szt. solarnych lamp ulicznych przy drodze gminnej w miejscowości Gębczyce - za kwotę 6.150,00 zł.

Sfinansowano również wykonanie prac związanych z wykoszeniem i odkrzaczeniem rowów wzdłuż drogi gminnej nr 120 051D za kwotę 3.000,00 zł. Z funduszu sołeckiego współfinansowano także zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami. W ramach zadania pn. „Poprawa estetyki i wizerunku wsi” zakupiono 2 donice granitowe za kwotę 999,99 zł., które zostały umiejscowione na gminnych terenach zielonych, i w których będą wykonywane nasadzenia roślin ozdobnych.

Wydatkowano łącznie: 17.125,19 zł

Sołectwo GĘBICE

Większa część środków z funduszu sołeckiego została przeznaczona na kontynuację wymiany stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej - na ten cel wydatkowano 10.453,00 zł. Wymieniono również bramę i drzwi w pomieszczeniu magazynowym przy świetlicy wiejskiej za kwotę 4.500,00 zł. Ponadto, współfinansowano zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami. Zakupiono paliwo do kosy spalinowej, będącej na wyposażeniu sołectwa, za kwotę 198,53 zł oraz rośliny i drzewka ozdobne za kwotę 600,00 zł. Zorganizowano również - wspólnie wraz z sołectwami Kazanów i Nowolesie - dożynki w dniu 02.10.2022 r. oraz zabawę mikołajkową dla dzieci z sołectwa, w ramach których poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.674,66 zł.

Wydatkowano łącznie: 19.426,19 zł

Sołectwo GĘSINIEC

Największą część środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na zadanie pn.: „Utwardzenie drogi ul. Spacerowej”. Zadanie zrealizowano dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonano prace polegające na oczyszczeniu drogi w taki sposób, aby doprowadzić ją do przejezdności tj.  usunięto drzewa i zakrzaczenia oraz wyrównano nawierzchnię  nieutwardzoną drogi. Natomiast w drugim etapie wykonano prace polegające na wyprofilowaniu,  dosypaniu kruszywa i zagęszczeniu drogi gminnej tłuczniem. Na realizację tego zadania wydatkowano środki z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 26.539,99 zł. 

Ponadto, oczyszczono z zalegającego osadu zbiornik wodny zlokalizowany przy ulicy Jagodowej, w granicach działki 497/2 i 469 AM 1 obręb Gęsiniec, o powierzchni ok. 150 m2, oraz oczyszczono z namułu odcinek rowu przydrożnego o długości 70 mb, zlokalizowany  granicach działki 469 AM 1 Gęsiniec, wraz z wyprofilowaniem skarp oraz wycinką zakrzaczeń. Na realizację tego zadania wydatkowano z funduszu sołeckiego 12.876,18 zł. Z funduszu sołeckiego zakupiono również podwójny zestaw mikrofonów do świetlicy wiejskiej, niezbędny przy organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, o wartości 2.800,00 zł. Z kolei na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano 3.000,00 zł – pokryto częściowe koszty koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie, w tym dodatkowe koszenie placu zabaw, boiska sportowego oraz terenu koło przystanku autobusowego.  Uporządkowano również działki nr 73 i 60/8 przy ulicy Tęczowej – odkrzaczenie i usunięcie gałęzi oraz wykoszenie skarpy. W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców zorganizowano „Dzień Dziecka” oraz zabawę mikołajkową, na które wydatkowano łącznie 5.951,79 zł.  Z funduszu sołeckiego pokryto również koszty rocznego utrzymania internetowej tablicy ogłoszeń Sołectwa Gęsiniec, w wysokości 350,00 zł. 

Wydatkowano łącznie: 51.517,96 zł

Sołectwo GŁĘBOKA

Z funduszu sołeckiego pokryto wydatki związane z montażem 5 rolet zewnętrznych w obiekcie wiaty rekreacyjnej, położonej na terenie działki nr 30/62 AM-1, w wysokości 8.499,98 zł. Zakupiono 3 regały magazynowe, o łącznej wartości 1.311,00 zł, do domku narzędziowego oraz pojemniki do przechowywania. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 1.609,44 zł. W ramach zadania pn.: „Pielęgnacja terenów zielonych oraz konserwacja i zakup sprzętu” zakupiono sadzonki kwiatów, nawóz, środki chwastobójcze, ziemię, siekierę, lampki choinkowe oraz części do taczki będącej na wyposażeniu sołectwa, paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych we wsi, oraz pokryto koszty naprawy kosiarki. W ramach tego zadania łącznie wydatkowano 1.642,99 zł. Ponadto, w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, zorganizowano warsztaty dla dzieci, imprezę pn.: „Dzień Sąsiada”, piknik rodzinny oraz Mikołajki. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5.007,87 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.760,28 zł 

Sołectwo GÓRZEC

Środki z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane na utrzymaniem zieleni we wsi tj. koszenie terenu przy wiacie rekreacyjnej, boiska, placu zabaw i terenu wokół przystanku autobusowego. Na ten cel wydatkowano 4.000,00 zł. 

Wydatkowano łącznie: 4.000,00 zł 

Sołectwo KARSZÓW

Środki w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano na zadanie pn.: ”Utwardzenie dróg śródpolnych”, w ramach którego utwardzono tłuczniem nawierzchnię drogi wewnętrznej przy stawie p.poż. na odcinku ok. 120 m. Uzupełniono również tłuczniem warstwy drogi śródpolnej wcześniej położonej, na co wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 zł. Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono również na rekultywację i regularne koszenie boiska sportowego oraz z naprawę kosy spalinowej, będącej na wyposażeniu sołectwa. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 4.998,84 zł. 

Na kształtowanie wizerunku i estetyki wsi wydatkowano w sumie 3.698,00 zł – zakupiono i zamontowano na terenie sołectwa drewnianą tablicę informacyjną, a także zakupiono torf oraz rośliny ozdobne w celu nasadzeń na gminnych terenach zielonych. W ramach tego samego zadania sfinansowano remont dwóch wiat przystankowych w kwocie 2.000,00 zł. Prace remontowe polegały na oczyszczeniu skorodowanych elementów, zabezpieczeniu powłoką antykorozyjną oraz pomalowaniu. Z funduszu sołeckiego pokryto również część wydatków związanych zakupem dodatkowej wiaty przystankowej typu EOS z szerokimi bokami, w wysokości 5.000,00 zł. Ponad to, w ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców, zorganizowano „Karszowską nocowankę” dla dzieci oraz dożynki wiejskie w dniu 20.08.2022 r. Na organizację wyżej wskazanych imprez wydano łącznie 4.927,58 zł.

Wydatkowano łącznie: 30.624,42 zł 

Sołectwo KARSZÓWEK

Największą część środków funduszu sołeckiego przeznaczono na realizację zadania pn.: „Konserwacja stawu” na działce 156/3 AM 2 w miejscowości Karszówek. Ze względu jednak na problemy techniczne wykonawcy oraz niesprzyjające warunki pogodowe w dniu 12.12.2022 r. obie strony podpisały oświadczenie o rozwiązaniu umowy zlecenia nr UR/22/WNU/2022 z dnia 15.11.2022 r. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono wypłatę na rzeczy wykonawcy wynagrodzenia za część prac wykonanych do chwili rozwiązania umowy tj. transport 2 szt. koparek na trasie Mrokocin-Karszówek, praca 2 szt. koparek przez 4 dni po 8 h dziennie, transport kruszywa, przewóz płyt drogowych, praca wozidła Volvo przy wywozie osadu oraz jego przewóz na trasie Mrokocin-Karszówek, zakup kamienia na utwardzenie dojazdu do wysypu oraz podbudowę pod płyty drogowe. Ostatecznie w ramach funduszu sołeckiego pokryto koszty w wysokości 12.000,00 zł. Ponad to, z funduszu sołeckiego zakupiono namiot imprezowy o wymiarach 5m x 8m o wartości 3.800,00 zł, wykorzystywany podczas imprez kulturalnych, oraz zorganizowano „Dzień Kobiet”, zabawę mikołajkową dla dzieci i piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa w dniu 13.08.2022 r., na które wydatkowano łącznie 3.172,01 zł. Sfinansowano także zakup paliwa do sprzętu do utrzymania zieleni, będącego na wyposażeniu sołectwa, w kwocie 199,85 zł.

Wydatkowano łącznie: 19.171,86 zł


Sołectwo KAZANÓW

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano remont świetlicy wiejskiej polegając na naprawie sceny, uzupełnieniu tynków zewnętrznych na ścianie frontowej budynku, malowaniu elewacji i drzwi wejściowych oraz zamontowaniu cokolika. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 9.000,00 zł. W ramach zadania pn.: „Remont sprzętu sportowego na świetlicy” sfinansowano naprawę bieżni elektrycznej będącej na wyposażeniu świetlicy wiejskiej (naprawa silnika i sterownika) za kwotę 1.230,00 zł. Współfinansowano także zakup sprzętu oraz umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu, w kwocie 2.500,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego wraz z innymi sołectwami. W ramach działań kulturalnych zorganizowano piknik rodzinny oraz zabawę mikołajkową dla dzieci z sołectwa. Zorganizowano także wspólnie wraz z sołectwami Gębice i Nowolesie dożynki w dniu 02.10.2022 r. Łącznie wydatkowano na to zadanie 4.978,45 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.708,45 zł

Sołectwo KRZEPICE

W ramach funduszu sołeckiego pokryto część kosztów związanych z wykonaniem remontu drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 122 AM-1, obręb Krzepice (odcinek od posesji nr 18 do 24), polegający na położeniu powierzchni asfaltowej. Z funduszu sołeckiego wydatkowano na ten cel  6.000,00 zł. Wydatkowano 1.520,00 zł na realizację zadania pn.: „Oczyszczenie i udrożnienie poboczy drogi gminnej” polegającego na odkrzaczeniu i wyprofilowaniu rowu przy drodze gminnej. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Pokrycie części kosztów dokumentacji technicznej oświetlenia miejscowości” współfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 112 dr AM-1 obręb Krzepice oraz opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę oświetlenia. Łącznie na ten cel z funduszu sołeckiego wydatkowano 3.500,00 zł. W ramach zadania pn.: ”Utrzymanie zieleni” zakupiono: 6 betonowych donic za kwotę 855,00 zł, sadzonki i nasiona kwiatów, nawóz oraz ziemię, wykorzystane do wykonania nasadzeń  w ozdobnych donicach betonowych znajdujących się na terenie sołectwa, oraz paliwo wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie. Łącznie na to zadanie wydatkowano 2.820,52 zł. Sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem boiska sportowego w sołectwie w kwocie 1.500,00 zł. W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono sprzęt i umundurowanie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 1.000,00 zł. Na działalność kulturową i pobudzenie aktywności mieszkańców przeznaczono łącznie środki w wysokości 3.494,21 zł - zorganizowano zajęcia dla dzieci pn. „Scrapbooking”, Dzień Dziecka, piknik rodzinny „Pożegnanie lata” oraz zabawę mikołajkową w dniu 10.12.2022 r. 

Wydatkowano łącznie: 19.834,73 zł

Sołectwo KUROPATNIK

W ramach środków z funduszu sołeckiego współfinansowano remont ul. Akacjowej w Kuropatniku. Wykonano roboty budowlane polegające na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, uzupełnieniu ubytków i położeniu nowej nawierzchni bitumicznej. Na realizację tego zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 25.000,00 zł.

Wykonano prace związane z remontem przepustu przy włączeniu drogi wewnętrznej gminnej do drogi powiatowej. Na ten cel wydatkowano 5.000,00 zł. Pokryto część wydatków związanych z zakupem kosiarki samojezdnej John Deere X147R, w wysokości 10.000,00 zł oraz zakupiono pokrowiec ochronny na w/w sprzęt o wartości 284,00 zł.

Sfinansowano wynajem sali podczas warsztatów wyjazdowych chóru ”Triole” w dniach 23 i 24 maja 2022 r., w kwocie 1.500,00 zł. Zorganizowano również zabawę mikołajkową dla dzieci w dniu 4 grudnia 2022 r., za kwotę 3.099,24 zł oraz zakupiono namiot z napisem „Kuropatnik” służący do promowania sołectwa na różnego rodzaju imprezach plenerowych, o wartości 1.893,99 zł. 

Wydatkowano łącznie: 46.777,23 zł

Sołectwo LUDÓW POLSKI

Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone w większości na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku dawnego sklepu w Ludowie Polskim na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 15.129,00 zł. Na zadanie pn.: „Zakup sadzonek, kwiatów i krzewów”  wydatkowano łącznie kwotę 1.411,00 zł – zakupiono ziemię, nawóz oraz sadzonki kwiatów, które zostały posadzone w ozdobnych betonowych donicach znajdujących się na terenie sołectwa.

Zakupiono również paliwo, olej i części do sprzętu do utrzymania zieleni, będącego na wyposażeniu sołectwa, w łącznej kwocie 969,95 zł. Na działalność kulturalno-integracyjną wydatkowano łącznie środki w wysokości 4.409,69 zł - zakupiono bilety na koncert z okazji Dnia Kobiet, zorganizowano „Dzień Dziecka” w dniu      28 maja 2022 r. oraz sfinansowano koszty "Mikołajkowego seansu filmowego" dla dzieci z sołectwa. W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono sprzęt i umundurowanie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 1.500,00 zł. 

Wydatkowano łącznie: 23.419,64 zł 

Sołectwo MIKOSZÓW

Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone przede wszystkim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszów – Pęcz na wysokości ostatnich posesji Mikoszowa”. W ramach tego zadania pokryto wydatki związane z wykonaniem szafki sterowniczej na dz. Nr 35 AM-1, z położeniem 2 odcinków linii kablowej o długości 150 m, montażem 5 słupów oświetleniowych o wys. 7,5 m z wysięgnikami oraz 5 szt. opraw oświetleniowych wraz z układem zasilającym. Łącznie na realizację tej inwestycji wydatkowano z funduszu sołeckiego środki w wysokości 11.018,00 zł.  

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 1.314,79 zł - zakupiono sadzonki kwiatów, rękawice ogrodnicze oraz torf, wykorzystane do wykonania nowych nasadzeń w ozdobnych donicach znajdujących się na terenie sołectwa. Pokryto również koszty związane z opróżnianiem 4 koszy ulicznych w sołectwie.

Wydatkowano łącznie: 12.332,79 zł

Sołectwo MUCHOWIEC

Z funduszu sołeckiego pokryto koszty kolejnego etapu budowy chodnika w miejscowości Muchowiec, na odcinku 42m. Wydatkowano na ten cel 17.850,00 zł. Na działalność kulturalną przeznaczono środki w wysokości 494,50 zł - zorganizowano piknik rodzinny w dniu 25.08.2022 r. oraz zabawę mikołajkową dla dzieci. 

Wydatkowano łącznie: 18.344,50 zł

Sołectwo NIESZKOWICE

Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie części wydatków związanych z remontem drogi gminnej, polegającym na wykonaniu nowej nawierzchni betonowej na odcinku ok. 100 m oraz remoncie mostka. Na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 zł. Współfinansowano zakup umundurowania bojowego 3-częściowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach, w kwocie 3.000,00 zł. Zakupiono również materiały eksploatacyjne do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa, które wykorzystano podczas koszenia gminnych terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej. Na ten cel wydatkowano 240,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 18.240,00 zł

Sołectwo Nowolesie

W ramach funduszu sołeckiego pokryto część wydatków związanych z zakupem i montażem 2 kamer w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi, w kwocie 5.113,00 zł. Kamery zostały zamontowane przy wejściu do biblioteki oraz przy kościele. W ramach zadania pn.: „Poprawa wizerunku wsi” zakupiono rośliny ozdobne, torf i nawóz w celu nasadzenia w donicach oraz na klombach znajdujących się na gminnych terenach w sołectwie. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 350,00 zł. W ramach utrzymania zieleni zakupiono paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych oraz części eksploatacyjne do kosiarki, w łącznej kwocie 442,06 zł. Zakupiono nowe książki do filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowolesiu – na 53 pozycje książkowe wydatkowano środki w wysokości 1.488,35 zł. Zakupiono 2 komplety biesiadne, wykorzystywane podczas imprez kulturalnych, o łącznej wartości 1.609,44 zł. Wykonano również daszek nad wejściem do budynku świetlicy wiejskiej w Nowolesiu za kwotę 796,00 zł. Współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”, w kwocie 4.000,00 zł. Na działalność kulturalną przeznaczono środki w łącznej wysokości 1.694,87 zł -zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, dożynki w dniu 02.10.2022 r. oraz zabawę mikołajkową w dniu 09.12.2022 r. Ponadto, ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano częściowe koszty związane z koszeniem boiska sportowego, w wysokości 1.300,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.766,72 zł 

Sołectwo pęcz

Z funduszu sołeckiego współfinansowano remont drogi gminnej w miejscowości Pęcz (w kierunku Mikoszowa), polegający na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej  i położeniu nowej warstwy asfaltu, w kwocie 15.000,00 zł. W ramach utrzymania gminnych terenów zielonych zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej i kosy oraz rośliny ozdobne do wykonania nowych nasadzeń na gminnych terenach zielonych, za łączną kwotę 690,51 zł. Poniesiono również koszty w wysokości 4.300,00 zł związane z koszeniem boiska sportowego. Łącznie na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano 4.990,51 zł. W ramach działań o charakterze kulturalnym, zorganizowano dożynki wiejskie w dniu 14 sierpnia 2022 r. - na pokrycie kosztów związanych z oprawą muzyczną, wynajęciem urządzeń rozrywkowych wraz z obsługą oraz usługę gastronomiczną wydatkowano w sumie 5.250,00 zł. Zakupiono również grill o wartości 700,00 zł, który będzie wykorzystywany podczas różnego rodzaju imprez oraz festynów w sołectwie. 

Wydatkowano łącznie 25.940,51 zł

Sołectwo piotrowice

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano pokrycie części kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej - wodnoprawnej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół stawu w Piotrowicach. Na to zadanie wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Wykonano również prace ziemne polegające na wyrównaniu i przygotowaniu terenu działki nr 10/1 w miejscowości Piotrowice pod przyszłą inwestycję. Na to zadanie wydatkowano kwotę 7.500,00 zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono również drewnianą tablicę informacyjną o powierzchni ekspozycyjnej 80 x 120 cm, za kwotę 1.500,00 zł, oraz pokryto częściowe koszty związane z koszeniem boiska sportowego, w wysokości 1.100,00 zł.

Wydatkowano łącznie 20.100,00 zł

Sołectwo pławna

Z funduszu sołeckiego pokryto koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych m.in.: dodatkowe koszenie placu zabaw i boiska sportowego oraz koszenie terenu koło przystanku autobusowego. Na ten cel wydatkowano 4.000,00 zł. W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono sprzęt oraz umundurowanie strażackie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 3.000,00 zł. Zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy wiejskiej tj.: chłodnię za kwotę 8.474,70 zł, okap kuchenny, zestaw muzyczny, wózek kelnerski, 2 podgrzewacze kociołki oraz zastawę stołową. Łącznie na doposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowano 13.274,57 zł. 

W ramach utrzymania boiska sportowego zakupiono paliwo za łączną kwotę 484,40 zł, linki do naprawy piłkochwytów, części eksploatacyjne do kosiarki oraz pokryto wydatki związane z naprawą kosiarki-traktorka w kwocie 621,15 zł. Łącznie na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano 1.900,55 zł. Sfinansowano także zakup drewnianej tablicy informacyjnej o powierzchni ekspozycyjnej 80 x 120 cm, którą umiejscowiono na nowo powstałym osiedlu w miejscowości Pławna. Wydatkowano na ten cel 1.500,00 zł. 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zakupiono i zamontowano lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Klonowej. Na realizację tego zadania wydatkowano 1.700,00 zł. Współfinansowano zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Sosnowej, w kwocie 6.000,00 zł. W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano piknik rodzinny w parku w dniu 02.07.2022 r., a także zabawę mikołajkową w świetlicy. Łącznie na działalność kulturową wydatkowano 1.499,60 zł. 

Wydatkowano łącznie: 32.874,72 zł

Sołectwo skoroszowice

Największą część środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na zadanie pn.: „Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną”. W ramach tego zadania zostały zakupione i zamontowane na placu zabaw przy boisku sportowym i przy altanie: twister, biegacz i orbitrek na słupie wolnostojącym, za łączną kwotę 10.670,40 zł. Zakupiono impregnat do drewna, farby, pędzle oraz inne artykuły niezbędne do odnowienia altany drewnianej, za kwotę 588,79 zł, oraz farby, szpachlę oraz inne artykuły niezbędne do odnowienia grilla betonowego, za kwotę 200,00 zł. Zorganizowano również piknik rodzinny w dniu 20.07.2022 r. oraz Mikołajki, w ramach których wydatkowano łącznie 4.499,92 zł.

Wydatkowano łącznie: 15.959,11 zł

Sołectwo strzegów

W ramach środków z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup i montaż blaszanego garażu o wymiarach 6x4m, pełniącego funkcję domku narzędziowego, który został posadowiony na placu zabaw obok świetlicy wiejskiej i boiska sportowego. Wydatkowano na ten cel 4.000,00 zł. 

Zakupiono traktorek-kosiarkę samojezdną Alpina AT 484A o wartości 7.999,00 zł, która będzie wykorzystywana do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie. 

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano także prace polegające na poprawie odwodnienia rowów przy drodze gminnej od posesji nr 49 do stawu na długości ok. 150 m. Prace polegały na odmuleniu i oczyszczeniu rowów, a ich koszt wyniósł 6.500,00 zł. W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwój kulturalny, zorganizowano w dniu 9.07.2022 r. piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa, za kwotę 1.017,72 zł. 

Wydatkowano łącznie: 19.516,72 zł 

Sołectwo szczawin

Środki z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane w dużej mierze na pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie jezdni drogi ul. Diamentowej”, polegającego na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu nawierzchni z kruszywa w ilości 540 m2. Na realizację tej inwestycji wydatkowano z funduszu sołeckiego 16.000,00 zł. 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sfinansowano wykonanie progu zwalniającego na ul. Koralowej, w kwocie 3.000,00 zł. W ramach kolejnego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Rubinowej w Szczawinie” wykonano szafkę sterowniczą na dz. Nr 171/4 AM – 1, dwa odcinki linii kablowej o długości 242 m oraz zamontowano 8 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami o mocy 45W i układem zasilającym. Na realizację tej inwestycji z funduszu sołeckiego wydatkowano 8.000,00 zł. 

W ramach zadania pn.: ”Doposażenie klubu sportowego Korona Pęcz Szczawin”, zakupiono 24 torby sportowe, o łącznej wartości 2.000,00 zł. Zorganizowano również piknik rodzinny w dniu 11.09.2022 r. Środki finansowe w kwocie 5.652,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z oprawą muzyczną, wynajęciem urządzeń rozrywkowych oraz usługę gastronomiczną. Zakupiono również grill o wartości 700,00 zł, który będzie wykorzystywany przy organizowaniu różnego rodzaju imprez oraz festynów w sołectwie. 

Wydatkowano łącznie: 35.352,00 zł

Sołectwo szczodrowice

W ramach funduszu sołeckiego zostały zakupione 4 uliczne lampy solarne LED, które zostaną zamontowane na boisku sportowym w sołectwie, za kwotę 2.000,00 zł. Zakupiono części eksploatacyjne do kosiarki-traktorka oraz paliwo za łączną kwotę 1.553,83 zł, które wykorzystano do koszenia gminnego terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie (boisko i plac zabaw). Zakupiono również kosiarkę spalinową za kwotę 1.299,00 zł. 

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono także regały metalowe do domku narzędziowego za kwotę 999,96 zł oraz maszt flagowy, zamontowany na terenie gminnym koło altanki, na który wydatkowano 500,00 zł. Sfinansowano również zakup 4 ławek zewnętrznych (parkowych), zamontowanych obok wiaty rekreacyjnej, za kwotę 3.091,00 zł. Zakupiono stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich "Szczodrowiczanki" tj. 12 bluzek damskich, 4 pary sandałów, 6 kurtek damskich oraz 10 par rękawic, za łączną kwotę 1.829,00 zł. W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwój kulturalny, zorganizowano w dniu 27.07.2022 r. piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa. Wydano na ten cel 3.277,57 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.550,36 zł


Sołectwo trześnia

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano zakup i dostawę elementów modułowego boiska do koszykówki o powierzchni 43,28 m2 oraz opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa urządzeń sportowych w obrębie placu zabaw”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 8.593,95 zł. W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono 3 komplety biesiadne, wykorzystywane podczas imprez kulturalnych, za kwotę 2.414,16 zł, oraz zastawę stołową o wartości 1.999,20 zł. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 4.413,36 zł. 

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano utwardzenia ok. 120 m drogi śródpolnej na działce gminnej 161. Prace polegały na wyrównaniu powierzchni nieutwardzonych drogi tłuczniowej, wyprofilowaniu, dosypaniu i zagęszczeniu kruszywem. Na realizację tego zadania wydatkowano 2.500,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Doposażenie Straży Pożarnej w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono sprzęt oraz umundurowanie strażackie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 600,00 zł. W ramach rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców, zorganizowano piknik rodzinny oraz dożynki wiejskie w dniu 27.08.2022 r. Wydatkowano na ten cel w sumie 2.710,04 zł.

Wydatkowano łącznie: 18.817,35 zł

Sołectwo warkocz

W ramach zadania pn.: ”Utrzymanie gminnych terenów zielonych” zakupiono donice, sadzonki kwiatów oraz ziemię, wykorzystane do wykonania ozdobnych nasadzeń na terenie Sołectwa. Wykonano także nasadzenia ozdobne na terenie gminnym przy przystanku autobusowym i tablicy ogłoszeń, zgodnie z przygotowanym projektem nasadzeń. Łącznie na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w wysokości 2.482,54 zł. Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano również zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno-letnim (wynajem kabiny TOI-TOI). Na realizację tego zadania wydatkowano 799,20 zł. W ramach rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano piknik rodzinny w dniu 2.07.2022 r., na który wydatkowano 1.856,14 zł. Dofinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup umundurowania strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu, w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Brożcu”. Sołectwo wydatkowało na ten cel kwotę 300,00 zł.

Wydatkowano łącznie : 5.437,88 zł

Sołectwo wąwolnica

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano na terenie placu zabaw urządzenie siłowni zewnętrznej – zestaw wspinaczkowy HDPES o wartości 5.023,17zł. Doposażono świetlicę wiejską w szafkę nierdzewną ze zlewem i drzwiami na zawiasach za kwotę 2.500,00 zł oraz grill gazowy Dean Combo z wędzarnią za kwotę 1.000,00 zł. Z funduszu sołeckiego współfinansowano także zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 1.500,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. W ramach rozwoju kultury zorganizowano piknik rodzinny w dniu 28.08.2022 r. Środki finansowe w wysokości 3.235,00 zł zostały wykorzystane na przygotowanie poczęstunku, animacje dla dzieci oraz zakup niezbędnych materiałów do przygotowania imprezy plenerowej.

Wydatkowano łącznie: 13.258,17 zł

Sołectwo żelEźnik

Większość środków z funduszu sołeckiego została wydatkowana na zadanie pn.: „Poprawa stanu technicznego jednej z dróg gminnych”, w ramach którego wykonano prace polegające na utwardzeniu tłuczniem ok. 100 m drogi gminnej na dz. nr 110/3 w miejscowości Żeleźnik. W ramach zadania pn.: „Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki” zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, będącej na wyposażeniu sołectwa, za kwotę 98,94 zł. 

W ramach zadania pn.: „Upiększanie wsi” zakupiono 10 donic granitowych o wartości 3.136,50 zł oraz rośliny ozdobne, nawóz i ziemię niezbędne do wykonania w nich nasadzeń, za kwotę 584,40 zł. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 3.720,90 zł. W ramach rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano Andrzejki oraz zabawę mikołajkową w dniu 02.12.2022 r. Wydatkowano na ten cel łącznie 1.635,15 zł.

Wydatkowano łącznie: 15.454,99 zł

FUNDUSZ osiedlowy

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ
funduszU osiedlowego w 2022 r.:

125 000  zł

-16,67% 

do roku 2021

Wydatki zrealizowane w ramach
funduszu osiedlowego w 2022 r.:

123 799

-16,08% 

do roku 2021

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2022 na przedsięwzięcia w ramach tzw. funduszu osiedlowego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 125.000,00 zł, w ramach których   wydatkowano ogółem kwotę  123.799,59zł. Stanowi to realizację funduszu sołeckiego w Gminie Strzelin na poziomie 99,03%.

Wykonanie funduszu osiedlowego w 2022 r.

OSIEDLE NA SKARPIE

Największą część środków funduszu osiedlowego Osiedla „Na Skarpie” wydatkowano na realizację zadania pn.: „Wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień”. W ramach tego zadania wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.700,00 zł oraz opracowano dokumentację techniczną o wartości 12.300,00 zł. Łącznie na realizację tego dla zadania wydatkowano środki w wysokości 14.000,00 zł.

Pokryto część wydatków związanych z wykonaniem wiaty przystankowej typu EOS z szerokimi bokami oraz jej montażem przy ul. Staromiejskiej. Na ten cel wydatkowano 7.000,00 zł. W ramach zadania pn.: „Tablice – mapy osiedla” pokryto część wydatków związanych z wykonaniem drewnianej tablicy informacyjnej na mapę, którą zamontowano na placu zabaw przy ul. Wichrowej (960,50 zł), oraz część wydatków związanych z wykonaniem map Osiedla na Skarpie, które zamontowano przy przystanku na ul. Puławskiego oraz na placu zabaw przy ul. Wichrowej (1.039,50 zł). Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 2.000,00 zł. Ze środków funduszu „osiedlowego” zorganizowano również w dniu 4.06.2022 r. eko-piknik pn. "Latawce, dmuchawce, wiatr". Wydatkowano na ten cel środki w łącznej wysokości 1.937,34 zł.

Wydatkowano łącznie : 24.937,34 zł

OSIEDLE PIASTOWSKIE

W ramach zadania pn.: „Nasadzenia i ukwiecenia placów zabaw” dokonano nasadzeń i ukwieceń placów zabaw przy ul. Łokietka i ul. Grota-Roweckiego oraz zamontowano ławkę przy ul. Okulickiego w Strzelinie. Łącznie na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 10.400,00 zł. Zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię na placu zabaw przy ul. Łokietka w Strzelinie, o wartości 7.500,00 zł. Zakupiono i zamontowano na terenie Osiedla 5 sztuk koszy na psie odchody wraz z dystrybutorami (psia stacja Ares) oraz woreczki "Fibi" na psie odchody w ilości 5000 sztuk. Na to zadanie wydatkowano 6.000,00 zł. Naprawiono również 2 pompy ręczne studni głębinowych usytuowane przy ul. Żwirki i Wigury/ul. Chrobrego w Strzelinie za kwotę 1.100,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 25.000,00 zł

OSIEDLE STARE MIASTO

Ze środków funduszu osiedlowego sfinansowano zakup i montaż 2 stylowych gablot informacyjnych, które zamontowano przy rynku oraz na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Pocztową. Na ten cel wydatkowano łącznie 11.996,50 zł. Współfinansowano również zakup 8 stojaków na rowery w kwocie 7.867,52 zł oraz koszt ich montażu w kwocie 2.100,00 zł. 4 stojaki rowerowe model Palepa01/2/S/W zostały zamontowane na placach zabaw, a kolejne 4 stojaki model BR123 zamontowano na pozostałym terenie Osiedla Stare Miasto. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 9.967,52 zł. Dokonano także ogrodzenia tzw. kociego domku, znajdującego się w Strzelinie przy ul. Staszica oraz nasadzono drzewa i krzewy na tym terenie. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2.020,00 zł. 

Wydatkowano łącznie: 23.984,02 zł

OSIEDLE WSCHODNIE

Ze środków funduszu  osiedlowego pokryto część kosztów związanych z zakupem i montażem 2 ławek parkowych Premium Bis, w wysokości 1.932,58 zł. Rozbudowano również istniejący monitoring na terenie Osiedla Wschodniego w Strzelinie – zamontowano słup oraz 2 kamery przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 5. Na realizację tego zadania wydatkowano z funduszu osiedlowego 22.945,65 zł.

Wydatkowano łącznie: 24.878,23 zł

OSIEDLE ZACHODNIE

Ze środków funduszu osiedlowego współfinansowano II. etap remontu chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej 8 cm oraz krawężniki i obrzeża na powierzchni 305 m2. W ramach tego zadania pomalowano również 2 przejścia dla pieszych. Z funduszu osiedlowego wydatkowano na ten cel środki w wysokości 25.000,00 zł. 

Wydatkowano łącznie: 25.000,00 zł