BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach
bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

5 161 891

+232,99%

do roku 2021

W roku 2022 Gmina Strzelin przeznaczyła 5.161.890,91 na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Największa część tych środków przeznaczona została na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. w postaci refundacji kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. Dużą część środków gmina przeznaczyła również na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (1.076.739,48) oraz działalność Straży Miejskiej (889.687,91 zł).

W ramach wydatkowanych środków 778.071,96 przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Strzelin w 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ W STRZELINIE

1 203

Liczba interwencji ogółem w 2022 r.

482

Liczba udzielonych pouczeń w 2022 r.

17

Liczba udzielonych pouczeń w związku z przestrzeganiem przepisów COVID-19 w 2022 r.

182

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2022 r.

5

Liczba wniosków skierowanych do sądu w 2022 r.

18

Liczba przeprowadzonych z Policją patroli wspólnych w 2022 r.

Na terenie miasta i gminy zadania z zakresu bezpieczeństwa wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie. Straż Miejska wspomagała działania Policji w ramach koordynacji służby oraz w razie potrzeby doraźnej pomocy w podejmowaniu interwencji. W zakresie tym, a także w ramach dbania o ład i porządek publiczny wykorzystywano system monitoringu miejskiego składający się ze stanowiska operatora w siedzibie Straży Miejskiej wykorzystujący 31 kamer służących podejmowaniu bezpośrednich reakcji interwencyjnych, a także zabezpieczaniu materiału wizyjnego do celów postępowań przygotowawczych i innych zadań, udostępniany na wniosek Sądu, Prokuratury, Policji. Na wniosek Policji w roku 2022 34-krotnie udostępniono nagrania z monitoringu miejskiego. Wykonano również 18 wspólnych patroli.


W roku 2022 strażnicy brali czynny udział w zabezpieczeniu porządku w trakcie trwania uroczystości i innych przedsięwzięć organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, Strzeliński Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoły i organizacje społeczne. Prowadzono akcję Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne wakacje, zabezpieczono Rajd Martens 3, WOŚP, Zlot Foodtrucków, rajd rowerowy „Rowerlove", finał „Pola nadziei", Jarmark Wielkanocny, Bieg dla Ukrainy, rajd rowerowy ku pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego, Strzelińska X-tka. Zabezpieczano również akcję protestacyjną przed szpitalem w Strzelinie

DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych straży pożarnych

484

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

141

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

187

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących miejscowych zagrożeń w 2022 r.

Gmina Strzelin w roku 2022 na ochronę przeciwpożarową wydatkowała środki finansowe w wysokości  1.017.000,00 zł.  W tej kwocie  mieszczą się wydatki na zabezpieczenie utrzymania gotowości bojowej czterech gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Brożca, Kuropatnika, Nowolesia i Nieszkowic. 

Wydatki związane z utrzymaniem remiz OSP wiązały się z opłatami dystrybucji i zużycia energii, ogrzewania, zużycia wody, odbiorem nieczystości oraz odpadów,  ubezpieczeniem i przeglądem 8 wozów ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczeniem 114 druhów OSP,  kosztem badań lekarskich, a także zakupem niezbędnego umundurowania, paliwa, wyposażenia i sprzętu, kosztem konserwacji oraz niezbędnych napraw i remontów. 

Gmina Strzelin w 2022 r. przekazała dotacje jednostkom OSP ubiegającym się o dofinansowania do zakupu sprzętów z programów Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, łączna kwota  udzielonych dotacji to 740.730,00 zł. 

Jedną z większych ubiegłorocznych dotacji była dotacja przekazana jednostce OSP Nowolesie w wysokości 710.000,00 zł. na zakup nowego średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki SCANIA, który udało się pozyskać jednostce ze środków pochodzących z Budżetu Gminy Strzelin oraz dotacji Komendy Głównej PSP w wysokości 450 tyś zł. Łączny koszt zakupu pojazdu wyniósł 1.160.000,70 zł.   

Zdjęcie wozu bojowego pod budynkiem OSP.