SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Strzelina. Do najważniejszych z nich należą:

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

41 318 605
+6,54%
do roku 2021

Aktualny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Gminy Strzelin związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej jednak, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2021 r. znacząco zmalał poziom wydatków na wypłacone świadczenia wychowawcze („500+”). Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano 21,8 mln zł podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 9,3 mln zł. Od czerwca 2022 r. obsługę programu świadczeń wychowawczych 500+ przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a GOPS występował o środki na wypłatę świadczeń dotyczących koordynacji. 

W 2022 r. znaczący wpływ na poziom wydatków miała pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłata dodatków węglowych i osłonowych.

32 527 601

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

3 884 975

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r. 

Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym.

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Strzelin w 2022 r. były bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalne jest nieznaczne zmniejszenie liczby rodzin potrzebujących wsparcia w 2022 r. 


Świadczeniami pieniężnymi objęto 359 rodzin a niepieniężnymi 210 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 109 rodzin.

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny w 2022 r. GOPS wydatkował 40.464.937,11.

W trakcie 2022 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych programów rządowych tj. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", "Asystent osoby niepełnosprawnej", czy "Usługi opiekuńcze 75+". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2022 r.

dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy był świadczeniem pieniężnym, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych.

Wysokość dodatku uzależniono od ilości osób w rodzinie oraz kryterium dochodowego. W roku 2022 z pomocy w postaci dodatku osłonowego skorzystało 2.035 świadczeniobiorców.

Program "Dodatek osłonowy"

dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł skierowane do gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązywało kryterium dochodowe. 

W roku 2022 na tę formę pomocy wypłacono 3.590 świadczeń.

Program "Dodatek węglowy".

W roku 2022 Gmina Strzelin realizowała również zadanie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, po cenach preferencyjnych. Sprzedaż odbywała się poprzez 4 działające na terenie gminy składy węgla. Węgiel pochodził z polskich kopalń, działających w ramach Polskiej Grupy Górniczej. W sumie, w 2022 roku złożonych zostało ponad 1,5 tys. wniosków o zakup węgla. Pierwsze dostawy węgla dotarły do gminy 5 grudnia i wtedy ruszyła rzeczywista sprzedaż. Do końca 2022 roku zrealizowane zostały 642 wnioski. Sprzedaż realizowana była w miarę otrzymanych dostaw. Łącznie do 31 grudnia 2022 roku sprzedane zostały 903 tony węgla. Obsługę tego nowego, trudnego zadania, prowadził Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

Dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

Na tę formy pomocy wypłacono ogółem 505 świadczeń.

Program "Dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła".

Pomoc w zakresie dożywiania


W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2022 r. wsparciem objętych zostało 231 osób, z czego 58 to osoby mieszkające na wsi. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 214 osób, a w postaci zasiłków celowych 21 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosiła 147 osób, a liczba osób dorosłych to 67. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 216.039,95 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 134.540 zł.

Zdjęcie tacek z posiłkiem.

Asystent osoby niepełnosprawnej


Gmina Strzelin uzyskała dofinansowanie z Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Celem programu usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Z opieki w formie usług opiekuńczych skorzystało 11 osób a liczba wypracowanych godzin wyniosła 5.750. Świadczone usługi były nieodpłatne. 

Grafika ,,Osoby Niepełnosprawne".

"opieka 75+"

W trakcie 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizował rządowy Program "Opieka 75+", polegający na zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 r. życia. 

Wydatki na realizację programu wyniosły 209.891,13 zł i zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych.

Logo programu "Opieka 75+"

Korpus Wsparcia Seniora 

Celem programu-Korpus Wsparcia Seniora realizowanego przez GOPS Strzelin od 2022 r. było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program realizowany był w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Zakupiono 104 opaski monitorujące funkcje życiowe seniorów.

Program "Wspieraj seniora".

wsparcie dla ukrainy

Hasło "Solidarni z Ukrainą" na niebisko-żółtym tle".

solidarni z ukrainą

W 2022 r. udzielono pomoc w postaci:

Plakat "Gmina Strzelin - Solidarni z Ukrainą".

Na teren Gminy Strzelin przybyło około 900 osób, które skorzystały z różnego rodzaju pomocy. 


Każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji miał zagwarantowany dostęp do opieki medycznej w Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego  w Strzelinie przy ul. Mickiewicza 20. Obywatele Ukrainy mieli zapewniony dostęp do bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19, szczepień ochronnych dla dzieci,  testów pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz opieki psychiatrycznej.


Dzięki pomocy wielu mieszkańców Gminy jak również wpłatom darczyńców, różnego rodzaju firm, instytucji, fundacji oraz pomocy Gminy możliwe było utrzymanie do końca roku 2022 magazynu z żywnością dla obywateli Ukrainy zlokalizowanego przy ul. Generała Maczka w Strzelinie, jak również magazynu z artykułami chemicznymi znajdującego się w Strzelińskim Ośrodku Kultury. 

Zdjęcie darów dla uchodźców.
Zdjęcie żółtego busa.
Zdjęcie kartonów w sali.

Już od pierwszych dni wojny Zarząd Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego zdecydował się na pomoc Uchodźcom. Osoby przybywające z terenów objętych działaniami zbrojnymi otrzymały schronienie w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Stawami” w Białym Kościele oraz w sali wchodzącej w skład obiektów Basenu Miejskiego w Strzelinie. 

W szczytowym momencie w Ośrodku Wypoczynkowym w Białym Kościele przebywało 106 Uchodźców, zaś na terenie Basenu Miejskiego 35 osób.

W 2022 r. zrealizowano zlecone przez Gminę Strzelin dwie wycieczki jednodniowe do ENERGYLANDI w Zatorze i do JURAPARKU  w Krasiejowie dla  grupy 40 dzieci  pochodzącej z Ukrainy.

Logo "Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego".

zdrowie

Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Podstawowym, corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniach uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Grafika przedstawia przekreślona butelkę i młotek aukcyjny.

Łączne wydatki w obszarze ochrony zdrowia w 2022 r. wyniosły ponad 122 tys. zł. W ramach wydatków na ochronę zdrowia, najwyższą kwotę przeznaczono na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi. W głównej mierze skupiały się one remoncie i wyposażeniu budynku Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie oraz na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na finansowe wsparcie dla stowarzyszeń i klubów zapewniających opiekę i pomoc zarówno dla osób zmagających się z uzależnieniami oraz w zakresie zajęć sportowych dla dzieci.

W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonowała Świetlica oraz Punkt Informacyjno–Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, których siedziby znajdują się w Strzelinie przy ulicy Pocztowej 3. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony  wychowawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie Covid-19 w okresie od stycznia do sierpnia ubiegłego roku Świetlica była zamknięta. Wznowienie pracy w Świetlicy nastąpiło z dniem 01.09.2022 r. W okresie od września do grudnia 2022 r. do Świetlicy uczęszczało 11 dzieci, które miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i jeden posiłek w postaci podwieczorku. W Punkcie Konsultacyjnym dyżur pełnił psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

programy zdrowotne

Na terenie Gminy Strzelin w roku 2022 realizowano Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin, w ramach którego zaszczepiono 400 osób. Kontynuowane były również działania związane z Programem  profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, dzięki czemu zaszczepiono 45 dziewczynek z rocznika 2008. 

Program "Darmowe szczepienie przeciwko grypie dla seniorów".

W 2022 r. w PZLA dokonano wielu inwestycji na dostawy, usługi i roboty budowlane, m.in.: 

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej najwięcej pacjentów przyjęto w ramach poradni chirurgicznej oraz ginekologiczno-położniczej. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w PZLA przyjęto 160 pacjentów podczas wizyt domowych (2 w WOZ Biały Kościół) oraz w formie tradycyjnej 43.669 pacjentów (5.241 w WOZ Biały Kościół).


Ponadto, w 2022 r. udzielono:

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie - budynek

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

W lutym 2022 r. stan szczepień w gminie Strzelin wyglądał następująco:


58,6% zaszczepionych w pełni w 2022 r.

12 920 mieszkańców zaszczepionych w pełni