REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Miasto i Gminę Strzelin w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin, które jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju przestrzennego gminy. 


Istotna część zadań burmistrza w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

22


dokumenty i programy strategiczne gminy były realizowanych
w 2022 r., 
w tym:
4

z obszaru

ochrony środowiska

3

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym


3

z obszaru 

ładu przestrzennego

4

z obszaru

gospodarki komunalnej

4

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji-

Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

Strategia Rozwoju Gminy Strzelin na lata 2016-2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XVI/229/15  Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2015 r

Cel: 

Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości.

Dokument daje wytyczne do realizacji innych planów i programów, które m.in. opisano poniżej.

W 2022 r. przystąpiono do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Strzelin na lata 2023-2030.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STRZELIN Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 R.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIX/528/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 listopada 2021 r. 

Cel: 

Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Strzelin i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach Programu podjęto następujące działania:

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji niniejszego Programu przedstawiono na podstronie Raportu Współpraca z NGO.

PROGRAM "Strzelińska rodzina trzy plus"

Szczegółowe informacje odnośnie Programu zawarto na podstronie Raportu Strzelińska Rodzina Trzy Plus.

PROGRAM "Strzelińska rodzina trzy plus".

programy z obszaru pomocy społecznej

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Strzelin na lata 2022-2026

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XL/544/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 21 grudnia 2021 r.

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Strzelin, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość

Realizacja w 2022 r.:  

W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelin realizowano działania mające na celu zredukowanie niekorzystnych zjawisk społecznych, m.in.:

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2025 dla miasta i gminy strzelin

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIX/375/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Miasta i Gminy Strzelin.

Cel: 

Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim  zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu realizowano działania zmierzające do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie, m. in.: 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny jest raz w tygodniu (we wtorki ) w godzinach 14:00-17:00. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym. 

lokalny program wspierania edukacji dzieci i młodzieży romskiej pobierającej naukę na terenie Gminy Strzelin

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIX/532/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 listopada 2021 r. 

Cel: 

Celem przyznawania stypendiów uczniom i młodzieży romskiej jest motywowanie ich do osiągania lepszych wyników w nauce, systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz mobilizacja rodziców do zwrócenia większej uwagi na oceny uzyskiwane przez dzieci w szkole.

Realizacja w 2022 r.: 

Program realizowany jest na bieżąco. Program finansowany jest ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przy udziale środków przeznaczonych i zagwarantowanych w budżecie Gminy Strzelin. 

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Podstawa prawna: 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z gminami.

Cel: 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Realizacja w 2022 r.: 

Z Programu skorzystało 104 Seniorów. Środku na realizację Programu pozyskano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 72.780,31 zł.

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów".

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin na lata 2022-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII/578/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 marca 2022 r. 

Cel: 

Niniejszy Program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy. 

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach Programu przeprowadzono otwarte konkursy:

W ramach pozostałych działań:

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2022 r. kwotę 839.384,52 zł

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Podstawa prawna: 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z gminami.

Cel: 

Program zapewnia pomoc osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz wpiera ją w życiu społecznym. Jest to forma ogólnodostępnego wsparcia, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością, które spełnią określone warunki. 

Realizacja w 2022 r.: 

Z Programu nieodpłatnie skorzystało 11 osób niepełnosprawnych, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności przez 6 asystentów w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Łącznie udzielono 5.750 godzin usług asystenckich. Na realizację zadania środku finansowe zostały pozyskane z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 223.139,53 zł.

programy z obszaru ochrony zdrowia

Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVI/479/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Cel: 

Wdrożenie i realizacja Programu w Gminie Strzelin ma na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród osób w wieku 65 lat i powyżej, a także zwiększenie dostępności do bezpłatnej szczepionki, co poprawi stan zdrowia lokalnej społeczności.

Grafika - Darmowe szczepienia dla seniorów

Realizacja w 2022 r.: 

Na podstawie otwartego konkursu ofert na realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin, wyłoniono Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, ul. Mickiewicza 20. 

Na realizację Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 41.380,00 zł, łącznie zaszczepiono 400 osób. 

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek z rocznika 2007, 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIV/439/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 maja 2021 r. 

Cel: 

Najważniejszym celem wdrożenia programu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, mobilizowanie społeczeństwa do wykonywania badań profilaktycznych, a także zwiększenie dostępności do szczepionek, co może przyczynić się do poprawy zdrowia społeczności lokalnej.

Realizacja w 2022 r.: 

Na podstawie otwartego konkursu ofert na realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek z rocznika 2007, 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin, wyłoniono realizatora, którym został Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, ul. Mickiewicza 20. 

Środki finansowe wydatkowane na realizację programu to kwota w wysokości 33.961,95 zł, łącznie zostało zaszczepionych 45 dziewczynek. 

programy z obszaru ładu przestrzennego i rewitalizacji

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy STRZELIN

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIV/174/2000 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 2 lutego 2000 r. (z późn. zm.).

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2022 r.: 

Opracowano 2 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Mapka przedstawia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Pokrycie gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - więcej w Rejestrze aktów planowania przestrzennego Gminy Strzelin

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są uchwalane w oparciu o wiążące ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin.

Cel: 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego.

Realizacja w 2022 r.: 

Wydatkowano 48.829,59 zł na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

PROGRAM OPIEKI NAD Zabytkami dla Miasta i Gminy Strzelin na lata 2021-2024

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXIX/377/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 grudnia 2020 r. 

Cel: 

Celem Programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba w Brożcu.

Realizacja w 2022 r.: 

Gmina Strzelin troszczy się o cenne obiekty zabytkowe, konsekwentnie partycypując w kosztach prac remontowych i konserwatorskich. Na realizację Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Strzelin w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 49.151,28 zł. O dotację z Gminy Strzelin ubiegały się lokalne parafie.

Dofinansowano prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin, tj. dla:  

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STRZELIN NA LATA 2016-2023

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIV/317/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

Cel: 

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

programy z obszaru ochrony środowiska

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLI/537/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017 r.

Cel: 

Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2022 r: 

Prowadzono działania bieżące o charakterze kontrolnym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska. Promowano także modernizację systemów grzewczych, korzystanie z transportu zbiorowego oraz prowadzono kontrole w zakresie właściwego gospodarowania ściekami.

Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin wyniosło 90.665,91 zł. W roku 2022 przekazano Gminie Strzelin z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 52.877,10 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłacenie dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 38 osób w kwocie. Wypłacono dofinansowanie na następujące zadania:

plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy STRZELIN

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr U XXXIV/442/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelin”.

Program "Czyste powietrze".

Cel: 

Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2022 r: 

Prowadzono programy dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w ramach Gminnego Programu Dofinansowania oraz Poprawy jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zmodernizowano w sumie 50 źródeł ciepła. 

Współpracowano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach prowadzenia gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Złożonych zostało 58 wniosków

Gmina przystąpiła także do programu Ciepłe Mieszkanie. W myśl podpisanej umowy gmina otrzyma z WFOŚiGW dofinansowanie w kwocie 4.500.000 zł na 207 mieszkań. 

Ponadto realizowano kampanie informacyjne i edukacyjne oraz promujące transport zbiorowy.

Zdjęcie przedstawia Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, przyjmującej dokumenty od mężczyzny.

Podpisanie umowy na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Strzelin znalazła się wśród 46 najaktywniejszych gmin z województwa dolnośląskiego, które realizują program Czyste Powietrze. 

W rankingu dla liczącego 169 gmin województwa dolnośląskiego zajęliśmy 11 miejsce ogółem, a 4 wśród gmin miejsko-wiejskich. 

Partnerstwo w realizacji projektu
pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" - projekt grantowy

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 stycznia 2019 r.

Cel: 

Przedsięwzięcie polega na wymianie przez mieszkańców nieekologicznych kotłów i pieców na nowe, bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła poprzez pompy ciepła (możliwe z instalacją fotowoltaiczną), kotły gazowe lub kotły spalające biomasę (pellet). 

Realizacja w 2022 r.: 

Odbyła się II tura naboru wniosków - w sumie zmodernizowano 32 źródła ciepła. Obecnie oczekiwany jest przelew środków przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, co umożliwi wypłatę dofinansowań.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STRZELIN NA LATA 2017-2032

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLI/538/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017 r.

Cel: 

Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Strzelin w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2022 r.: 

Jak co roku pozyskano dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2022 roku z terenu Gminy usunięto 20 ton wyrobów zawierających azbest.

programy z obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu zwik sp. z o.o. w STRZELINIE na lata 2020-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIV/317/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 września 2020 r.

Cel: 

W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2022 r.: 

W zakresie kanalizacji przeprowadzono:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRZELIN W 2022 R.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXI/410/21 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 23 lutego 2021 r.

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.: 

Prowadzono stały zakres działań związanych z realizacją programu, w tym działania takie, jak sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY STRZELIN NA LATA 2021-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXII/416/21 Rady Miasta Strzelina z dnia 30 marca 2021 r.

Cel: 

Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Strzelin, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w 2022 r. wydatkowano ogółem 1.540.852,56 zł. Na tę kwotę składały się m.in.:

PROGRAM ZACHOWANIA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY STRZELIN

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/53/15 Rady Miejskiej Strzelinia z dnia 24 lutego 2015 r.

Cel: 

Celem programu jest wsparcie w prawidłowym oraz komplementarnym zarządzaniu zadrzewieniami. 

Realizacja w 2022 r.: 

Odtwarzano zadrzewienia oraz prowadzono nasadzenia kompensacyjne w zamian za drzewa usunięte.