Inwestycje 

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych 

w 2022 r.:

23 761 145
46,94%
do roku 2021

Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy w 2022 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2022 r. wyniosło 23.761.144,52 zł, w tym zadań inwestycyjnych - 14.925.133,27 zł.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w Gminie Strzelin wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Blisko 90% wydatków majątkowych w 2022 r. było skoncentrowanych na realizację przedsięwzięć w pięciu obszarach: 

W porównaniu z rokiem 2021 r. w strukturze wydatków najwięcej zyskał obszar oświaty i wychowania

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2022 r. w ww. obszarach, a także kluczowych przedsięwzięć w pozostałych obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

INWESTYCJE DROGOWE

Oświetlenie na ulicy Młyńskiej w Strzelinie.

Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej w Strzelinie

W ramach zadania m.in. wykonano mapę do celów projektowych, opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz wybudowano oświetlenie drogowe ul. Młynarskiej w Strzelinie, prowadzącej do budynków mieszkalnych o numerach 7-10. Zakres prac obejmował budowę szafki sterowniczej, wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia drogowego, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7 m i 8 m, montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 7 szt. 


Koszt: 62.898,94

Oświetlenie na ulicy Rubinowej w Szczawinie.

Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Szczawinie

W ramach zadania wykonano dwa odcinki linii kablowej n/n oświetlenia drogowego. Zamontowano 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7 m oraz 8 szt. opraw z układem zasilającym. Warto zaznaczyć, że sołectwo Szczawin przeznaczyło na ten cel 8 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego, który stanowi część budżetu Gminy Strzelin.


Koszt:  68.365,31

Oświetlenie terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszów-Pęcz.

Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszów-Pęcz

Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszów-Pęcz na wysokości ostatniej posesji Mikoszowa - na zabudowanym fragmencie drogi gminnej prowadzącej w kierunku Pęcza, zamontowano pięć słupów oświetleniowych wraz z energooszczędnymi oprawami typu led. Zakres prac obejmował również m.in. budowę szafki sterowniczej oraz wykonanie dwóch odcinków linii kablowej o całkowitej długości 150 m. Warto zaznaczyć, że sołectwo Mikoszów przeznaczyło na ten cel 11.018,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, który stanowi część budżetu Gminy Strzelin. Dzięki realizacji inwestycji z pewnością zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. 


Koszt:  45.856,31

Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie

Inwestycja pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie”, o całkowitej wartości realizowana z dofinansowaniem uzyskanym z Rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości całkowitej ok. 9,5 mln zł, składała się z następujących zadań:Cała inwestycja była zadaniem jednorocznym w przedziale czasowym, natomiast w związku z robotami dodatkowymi, a także wszczęciem czynności odbiorowych w ostatnim tygodniu grudnia 2022 r. odbiór końcowy, rozliczenie oraz ostateczne płatności nastąpiły w I kw. 2023 r. 

inwestycje oświatowe i społeczne

Kotłownia w PSP nr3 w Strzelinie.

Przebudowa kotłowni w PSP nr 3 w Strzelinie

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną c.o./c.t. w obrębie pomieszczenia kotłowni, instalacji gazu, robót budowlanych/remontowych, robót elektrycznych i automatyki. Na sfinansowanie zadania Gminie Strzelin przyznane zostało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 25% wartości kosztów kwalifikowalnych oraz pożyczka na preferencyjnych warunkach (75% wartości kosztów kwalifikowalnych). 


Koszt: 709.802,25

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły przed modernizacją oraz po modernizacji.

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie

Placówki oświatowe: PSP nr 4 i 5 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia . Projekt przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim (2022-2023). Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2022. Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej strzelińskich budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na cele edukacyjne. Bez wątpienia znacząco poprawi się także komfort pracy uczniów i nauczycieli. 


Koszt: 6.128.187,01

Zdjęcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół.

Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół

Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół - zakres prac obejmował remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół o powierzchni 357 m2.


Koszt: 319.422,99 zł

POZOSTAŁE zrealizowane zadania inwestycyjne w 2022 r.

Odbudowa budynku Ratusza w Strzelinie

W 2020 r. spółka gminna Strzeliński Ratusz Spółka z o.o., podpisując umowę o wykonanie robót budowlany rozpoczęła długo oczekiwaną odbudowę Ratusza w Strzelinie. Ratusz jest odbudowywany na starych fundamentach z historycznymi piwnicami i odbudowaną wieżą ratuszową, Zachowujemy relikty dawnego ratusza, a prace odbywają się pod nadzorem służb konserwatora zabytków (obiekt jak i cały teren wokół ratusza objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską). Odbudowany strzeliński ratusz z zewnątrz będzie nawiązywał do budynku z poł. XVI wieku. Wnętrze natomiast będzie nowoczesne i funkcjonalne. Powierzchnia użytkowa całego ratusza wyniesie ponad 3,1 tys. m2, a kubatura nadziemnej części budynku razem z istniejącą wieżą to ponad 16 tys. m3.  W roku 2022 zakończono wykonanie pokrycia dachowego, przeprowadzono renowację ośmiobocznej części wieży ratuszowej, a wewnątrz budynku kontynuowano prace instalacyjne, elektryczne i teletechniczne oraz tynkarskie tj.:

Plan na 2023 r. to prace wykończeniowe wewnątrz ratusza, prace przy schodach zewnętrznych, odtwarzanie dróg i chodników wokół budynku, kończenie prac przy zabezpieczeniu historycznej części kamiennej wieży oraz w piwnicy ratusza, a także rozpoczęcie wyposażania pomieszczeń w meble i urządzenia niezbędne do funkcjonowania Urzędu. 

Drugi kwartał 2023 r. to dokończenie prac związanych z elewacją i terenem wokół budynku (przebieg prac związany z warunkami pogodowymi), prace głównie porządkowe wewnątrz, dalsze wyposażenie obiektu oraz wszelkie odbiory.

Koszty realizacji inwestycji: 18.624.300,00 zł netto

Zdjęcie budynku ratusza podczas robót budowlanych.
Zdjęcie budynku ratusza podczas robót budowlanych.

Konserwacja obiektów zabytkowych

Gmina Strzelin troszczy się o cenne obiekty zabytkowe, konsekwentnie partycypując w kosztach prac remontowych i konserwatorskich. Na realizację Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Strzelin w 2022 r. przeznaczono 49.151,28 zł. O dotację z gminy Strzelin ubiegały się lokalne parafie:

Wykonanie prac konserwatorskich w zakresie rzeźb małych, dekoracji rzeźbiarskiej, konserwacji postumentów i kolumn ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Brożcu. Dotacja wypłacona - 41.151,28 zł,

Wykonanie prac konserwatorskich w zakresie renowacji barokowych figur przedstawiających postać św. Anny i św. Józefa Oblubieńca NMP w Dankowicach. Dotacja wypłacona - 8.000,00 zł.

Pozostałe wybrane inwestycje powyżej 100 tys. zł