INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ, mieszkaniową I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Strzelina. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

WODA I ŚCIEKI

693 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

3,6 km

nowej sieci 

wodociągowej

66 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

93,5%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

507 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

1,30 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

65 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

61,1%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Strzelina realizowane jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie. Podstawowym przedmiotem działania spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz przyjmowanie i oczyszczanie ścieków od mieszkańców.inwestycje

Spółka realizuje założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  na lata 2020-2024. W grudniu 2021 r. zakończono inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna tzw. Nowe Osiedle - o długości ok. 4,7 km dofinansowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2022 r. podłączonych zostało 63 nieruchomości, z której korzysta 199 mieszkańców. Efektywność podłączeń do kanalizacji jest na wysokim poziomie, gdyż deklarowany przez ZWiK efekt ekologiczny zakładał podłączenia 65 nieruchomości, z których skorzysta 182 odbiorców. Pozostałe działania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zrealizowanej przez ZWiK Sp. z o.o. w 2022 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zrealizowana przez ZWiK Sp. z o.o. w 2022  r.

prace remontowe

W 2022 r. ZWiK Sp. z o.o. zrealizował szereg prac remontowych, w tym:


STRZELIN, UL. BRZEGOWA

W lipcu br. przystąpiono do prac związanych z naprawą kanału sanitarnego DN260/380 w ul. Brzegowej w Strzelinie o długości 458 m. Zakres prac obejmuje m.in.: montaż rękawa epoksydowego, renowację studni betonowych DN1000 za pomocą chemii budowlanej siarczano odpornej wraz z montażem stopni złazowych. Renowacja rurociągu sanitarnego metodą rękawa polega na utworzeniu na wewnętrznej powierzchni przewodu wykładziny z rękawa nasączonego żywicą, dopasowanego do kształtu remontowanego przewodu. Utwardzona wykładzina pokrywa rysy i uszczelnia przewód.


STRZELIN, UL. PUŁASKIEGO

Powyższa metoda renowacji przy użyciu rękawa epoksydowego miała zastosowanie przy remoncie kanalizacji sanitarnej w ulicy Pułaskiego w Strzelinie na odcinku o długości ok. 460 m. Wcześniej jednak pracownicy ZWiK Sp. z o.o. na odcinku o długości 160 m dokonali remontu metodą odkrywkową celem korekty posadowienia istniejącego rurociągu do odpowiednich rzędnych zagłębienia.


STRZELIN, UL. MATEJKI

W bieżącym roku Zakład wykonał prace remontowe przyłączy wodociągowych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Matejki w Strzelinie. Remontowano odcinki od granicy działki do wodomierza głównego na posesji. Prace realizowano za zgodę właścicieli nieruchomości. Łącznie wyremontowano – posadowiono nowe przyłącza dla 20 nieruchomości.

wymiana wodomierzy

Pracownicy Zakładu sukcesywnie dokonywali wymiany wodomierzy głównych w nieruchomościach na wodomierze odczytywane drogą radiową, dzięki którym odczyty wodomierzy mogą być wykonywane bez konieczności wizyty inkasenta bezpośrednio w nieruchomości.


W ciągu ostatnich 2 lat Spółka zdecydowała się na zakup nowoczesnego rozwiązania – wodomierzy z modułem radiowym. Według tego systemu rozliczane jest obecnie 1.965 sztuk wodomierzy. W 2022 r. dokonano montażu lub wymiany 1.160 sztuk.


Ponadto Spółka w 2022 r. zrealizowała m.in. zadania w zakresie:

obsługa klienta

W 2022 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie przeszedł cyfrową rewolucję, mającą na celu usprawnienie obsługi klienta. Od 1 czerwca br. wprowadzono dla Odbiorców usług indywidualne numery kont bankowych do rozliczeń. Widoczne na fakturach za dostarczoną wodę i/lub odbiór ścieków indywidualne konta mają na celu zautomatyzowanie rozliczeń, dzięki któremu system bankowy sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty. 


Uruchomiono Internetowo Biuro Obsługi Klienta (w skrócie: IBOK). 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta jest platformą internetową, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu ze Spółką. Rozwiązanie to umożliwia m.in.:


Powstała także nowa strona internetowa, która ma ułatwić wyszukiwanie interesujących informacji oraz zagadnień.

Ze strony można swobodnie korzystać zarówno na komputerze, laptopie, smartfonie, czy tablecie. Została ona również stworzona zgodnie z obowiązującymi standardami w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści zgodnie z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Informacje, które są prezentowane w poszczególnych zakładkach oraz sposób ich przedstawiania mają na celu ułatwić dostęp do wiadomości, które interesują mieszkańców.

ODPADY KOMUNALNE

wydatki na gospodarkę odpadami w 2022 r.

6 125 661

+1,36%

do roku 2021

Bilansowanie systemu w 2022 r.

W 2022 r. system gospodarki odpadami uległ zbilansowaniu. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 6.771.307,50 zł, z czego 6.731.207,07 zł stanowiły wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe środki stanowiły koszty egzekucyjne i odsetki. Wydatki w tym zakresie wyniosły z kolei 6.125.660,65 zł. 


Do 30 czerwca 2022 r. na terenie Gminy Strzelin obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

Od 1 lipca 2022 r. na terenie Gminy Strzelin obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:


Zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w przydomowym kompostowniku w wysokości 2,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

7 964,5

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,42

Odpady odebrane na 

mieszkańca (w tonach)

4 071,0

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

3 892,5

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

3 671,9

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

220,6

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

9 161 601

22,96%

do roku 2021

Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 9.161.601,46 zł, co stanowiło 6,1% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Ponad 55% wydatków na transport i łączność stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego (2,9 mln zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg. Pozostałe wydatki objęły działania inwestycyjne w obszarze dróg, ulic i chodników, które szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

Strzelińska Komunikacja Publiczna, która swym zasięgiem obejmuje wszystkie 36 sołectwa, w roku 2022 została w całości sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy Strzelin. Na utrzymanie 27 linii wydatkowano łącznie 2.949.543,93 zł.

Logo "Strzelińska Komunikacja Publiczna".

27

Liczba linii 

autobusowych

533

Długość linii 

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jedną stronę

ok. 285 tys.

Liczba przewiezionych
pasażerów

W roku 2022 autobusy Strzelińskiej Komunikacji Publicznej realizując połączenia regularne na 27 liniach podmiejskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, przejechały łącznie 598.187 km przewożąc ok. 285 tys. pasażerów. Wzrost liczby przejechanych kilometrów o 15% oraz o 78% przewiezionych pasażerów w stosunku do roku 2021, spowodowany był m.in. przejęciem przez SKP dowozów dzieci do szkół podstawowych od Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie. Dlatego od października 2022 r. zaczęło funkcjonować 10 nowych linii komunikacyjnych, na których autobusy SKP przewożą dzieci do pięciu Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Strzelin: trzech w Strzelinie i po jednej w Białym Kościele i Kuropatniku.

Zdjęcie niebieskich autobusów SKP.
Zdjęcie niebieskich autobusów SKP.

1,65

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

0,9

Długość wyremontowanych

chodników (w km)

8

Liczba nowych 

lamp ulicznych

48

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych

Zdjęcie lamy ulicznej.

Nowe oświetlenie uliczne

gospodarka mieszkaniowa

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

6 342 670

+136,13%

do roku 2021

Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ok. 3,7 mln zł. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 6.342.669,76 zł, co stanowiło 4,21% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Blisko 40% wydatków na gospodarkę mieszkaniową stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie opłaty za energię, podziały nieruchomości, opłaty wieczyste itp. oraz opłaty za administrowanie i czynsze w mieszkaniowym zasobie gminy. Pozostałe wydatki objęły wydatki majątkowe, w tym przede wszystkim:

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Strzelinie przy ul. Glinianej.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Strzelinie przy ul. Glinianej

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Strzelinie przy ul. Glinianej

332

Liczba lokali mieszkalnych w 2022 r.

4

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

12

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

107

Liczba lokali socjalnych w 2022 r.

2

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

1,6

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

13,8

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2022 r. (ha)

0,0

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2022 r. (ha)

STRZELIN DLA ŚRODOWISKA

Działania z zakresu ochrony środowiska są niezwykle istotnym aspektem działalności strzelińskiego samorządu. W ramach ochrony środowiska w 2022 r. na terenie gminy zorganizowano kilka wydarzeń, które miały na celu zachęcić mieszkańców do dbania okolicę, tereny zielone oraz bioróżnorodność. Wśród wszystkich przedsięwzięć wymienić można następujące:

Zdjęcie osób przy workach w lesie.
Plakat "Zaproś jerzyka pod swój dach".
Zdjęcie tablicy z hasłem "Zobacz czym oddychasz".
Zdjęcie osób wsadzających sadzonki drzew.
Zdjęcie dzieci i młodzieży.
Zdjęcie dzieci i dorosłych w żółtych bluzkach z napisem POLA NADZIEI.