Gospodarka i ład przestrzenny

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.

1 257

+1,81%

do roku 2021

1 744

Liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą

158

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

119

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON

W Gminie Strzelin od lat funkcjonują firmy z kapitałem zagranicznym. Większe zakłady produkcyjne stale zapewniają dużą liczbę miejsc pracy. Oprócz tworzenia nowych miejsc pracy, stabilność firm w ich utrzymywaniu jest bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia atrakcyjności ekonomicznej regionu. Firmy coraz lepiej prosperują. Powstają również kolejne zakłady produkcyjne. W latach 2018-2019 kapitał w Strzelinie ulokował inwestor z branży optycznej, budując dwie hale produkcyjne.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat cztery zagraniczne przedsiębiorstwa funkcjonujące w Strzelinie, znacznie rozbudowały swoje zakłady i stworzyły sporą liczbę nowych miejsc pracy. 

Dwa z nich niemalże podwoiły liczbę stanowisk pracy bądź powierzchnię zakładu produkcyjnego, co powoduje, że znajdują się wśród największych pracodawców w Gminie Strzelin. Taki rozwój działalności gospodarczej przez inwestorów świadczy o fakcie, że kreowane są coraz bardziej komfortowe warunki dla prowadzenia biznesu - co jest doceniane przez przedsiębiorców.  

Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2022 r.

Utrzymanie znacząco niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Strzelin stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy Strzelin są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. 

W 2022 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.257,52 zł, podczas gdy w 2021 r. było to 1.235,18 zł.

Tradycyjne spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami 

W programie tradycyjnego Dnia Przedsiębiorcy (15 czerwca) spotkania znalazły się m.in. prezentacje przygotowane przez: Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park”, Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wśród oficjalnych gości był m.in.  Artur Kowalik - Dyrektor Departamentu Gospodarki UMWD, który złożył przedsiębiorcom najlepsze życzenia od marszałka i zarządu województwa.

Spotkanie było okazją do integracji lokalnego biznesu, ale też złożenia podziękowań tym lokalnym przedsiębiorstwom i organizacjom, które mocno zaangażowały się w pomoc ukraińskim uchodźcom. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 przedstawicieli lokalnych firm.

Zdjęcie zaproszenia na Dni Przedsiębiorcy.
Dzień Przedsiębiorcy - spotkanie z okazji inauguracji lokalnego biznesu.

Torby ekologiczne 

Wspólnie z lokalnymi firmami przygotowano akcję „Strzelin dla Środowiska”. Jej efektem były bezpłatne torby ekologiczne, które trafiły do mieszkańców gminy. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do rezygnacji z jednorazowych toreb ze sztucznych tworzyw, na rzecz tych wielokrotnego użytku. 

W ubiegłorocznej edycji akcji wzięło udział 8 lokalnych firm (Shankarpack Poland, Xylem Watermark – Lowara Vogel Polska, Antolin Silesia, Stacja Paliw Burboil, Sievert Polska, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, Iungo, Stihl).  Wykonano łącznie 2,5 tys. toreb. 

Zdjęcie Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin z mężczyzną, trzymających eko-torby.
Zdjęcie osób w bluza z logo STIHL, trzymających eko-torby.
Zdjęcie Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin z mężczyzną, trzymających eko-torby.

Współpraca z biznesem

W dniach 10-13 października w Strzelińskim Ośrodku Kultury wspólnie z lokalną firmą Silesia Antolin zorganizowano Dni Hiszpańskie.

W pełnym atrakcji programie była m.in. prezentacja prezentację firmy Silesia Antolin, a każdy uczestnik mógł zobaczyć samochodowe podzespoły, które powstają w strzelińskiej fabryce oraz zapoznać się z ofertami pracy i zasadami obowiązującymi w firmie Silesia Antolin. 

29 kwietnia na rekultywowanej, gminnej działce w Brożcu samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych firm posadzili 3.000 miododajnych drzewek. 

Nagranie z wydarzenia dostępne jest tutaj.

W akcji uczestniczyły takie lokalne przedsiębiorstwa jak: Xylem Lowara, Antolin Silesia, Osiński i Syn, Agro-Polen, Pixel Studio i Słowo Regionu. Akcję wsparły rzeczowo lub finansowo - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie i firma Osiński i Syn.

Gmina Strzelin nawiązała współpracę z firmą McCain dzięki której udało się zebrać ponad 500 kg śmieci nieopodal Strzelina, na terenach wkoło starego kamieniołomu w Gościęcicach.

Plakat "Dni Hiszpańskie".
Zdjęcie osób przy nowo posadzonych drzewkach.

Strategia Rozwoju

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strzelin są aktualnie w toku. Na obecnym etapie (marzec/kwiecień) opracowywana jest diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Gminy Strzelin. Na miesiąc kwiecień planowane było kolejne spotkanie konsultacyjne.

Strzeliński Gminny Inkubator Przedsiębiorczości

Gmina Strzelin, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z 2019 r., uruchomiła pilotażowy projekt pn. „Strzeliński Gminny Inkubator Przedsiębiorczości”. Działa on z myślą o przedsiębiorcach, którzy rozpoczynają swoją działalność na rynku, a nie posiadają odpowiedniego zaplecza lokalowego itp. Inkubator ma pomóc nowym firmom w rozwoju i utrzymaniu działalności na jej początkowym etapie i przygotować do samodzielnego funkcjonowania na rynku. 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność w ramach Strzelińskiego Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą wynajmować lokale biurowe (na dworcu PKP) po cenach preferencyjnych, co będzie stanowiło pomoc publiczną w formie de minimis. Oprócz najmu lokalu, istnieje możliwość skorzystania z innych, płatnych bądź nieodpłatnych form wsparcia takich jak np.  usługi biurowe, wynajem sali konferencyjnej itp.

W 2022 r. przeprowadzono IV naborów wniosków o przyjęcie do Inkubatora

W wyniku otwartej procedury naboru do zawarcia umowy najmu zakwalifikowano firmę Global Home Nieruchomości Spółka Cywilna.

Zdjęcie osób zebranych w sali.
Logo ,,GCOIE Strzelin Dolnośląskie".

Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera


Od 2019 r. stale funkcjonuje Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, certyfikowane przez Marszalka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą  konsultować się w punkcie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy. 

Podstrefa "Strzelin"

 Od 2005 r. na obrzeżach miasta funkcjonuje Podstrefa „Strzelin” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.  Na terenie podstrefy regularnie pojawiają się oferty inwestycyjne. 

Wszystkie należące do Gminy Strzelin grunty położone w obrębie Strzelińskiej Podstrefy WSSE „Invest-Park” zostały sprzedane inwestorom. W latach 2017-2018 trwała inwestycja związana z uzbrojeniem tamtejszych terenów przemysłowych. Inwestorzy działający obecnie na podstawie pozwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE " Invest-Park" Sp. z o.o.):

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z przedstawicielami Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 9 sierpnia zorganizowali bezpłatne webinarium: "Fundusze Europejskie dla firm na lata 2021-2027".

zarządzanie przestrzenią

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Strzelin cała powierzchnia objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.

Nie są wydawane decyzji o warunkach zabudowy (0 decyzji w 2022 r.) przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Wydano 2 decyzje dla inwestycji celu publicznego.

W 2022 r. podjęto 10 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Ponadto przystąpiono do 11 planów.

127

Liczba MPZP 

obowiązujących

10

Liczba planów 

uchwalonych

17 142

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

100,00%

Powierzchnia gminy 

objęta MPZP

Grunty na terenie Gminy (bez miasta)

Grunty na terenie Miasta

TERENY ZIELONE

90

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

7 330

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

Dokumentacja na zagospodarowanie plant miejskich

Poprawa estetyki przestrzeni publicznych w mieście jest ważne dla władz samorządowych gminy Strzelin. W 2022 r. zaplanowano opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie plant miejskich, czyli terenów zielonych wraz z ciągami komunikacyjnymi i murem obronnym przy ulicy Pocztowej w Strzelinie, tj. na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Jana Pawła II.  

Burmistrz Dorota Pawnuk oraz pracownicy strzelińskiego magistratu spotkali się z Sebastianem Wilczyńskim - właścicielem biura projektowego, odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji technicznej. Projektant przedstawił dwie wstępne koncepcje zagospodarowania tego terenu. 

Wybrana została jedna z nich, która zakłada m.in. wykonanie nowych murków oporowych, ciągów komunikacyjnych – alejek, schodów dostosowanych do osób niepełnosprawnych, oświetlenia parkowego, montaż elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci oraz odprowadzenie wód opadowych. Przewidziana została częściowa renowacja zabytkowych murów obronnych, które fragmentami przetrwały do czasów dzisiejszych. Konieczna będzie inwentaryzacja istniejącego drzewostanu oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń w postaci drzew i krzewów. Projektant w swojej koncepcji nie zapomniał również o tak potrzebnych miejscach parkingowych. 

Teren ciągów komunikacyjnych wykonany byłby częściowo z gładkiej nawierzchni, pozbawionej jakichkolwiek ubytków w strukturze, podobnie jak na wschodniej i południowej pierzei strzelińskiego rynku. Takie rozwiązanie ma na celu wygodne poruszanie się każdej osobie.  W związku z tym, że teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, wybrana koncepcja podlegać będzie uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

Zdjęcie budynku.
Zdjęcie osób w sali.
Zdjęcie osób podczas sprzątania lasu.

Sprzątanie przestrzeni publicznych

W piątek 13 maja odbyło się sprzątanie lasu. Akcja została zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, a ze śmieci został oczyszczony teren leśny przy nieczynnym kamieniołomie w Gęsińcu. W akcji zorganizowanej przez Gminę Strzelin wspólnie z Nadleśnictwem Henryków udało się pomóc naturze i zadbać o nasze lokalne środowisko. W sprzątaniu wzięli udział mieszkańcy gminy - w tym liczna grupa mieszkańców Strzegowa, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wraz z wiceburmistrzem Mariuszem Kunyszem, pracownicy Lasów Państwowych oraz zaproszona grupa uchodźców z Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób z lasu udało się usunąć kilkadziesiąt worków odpadów.

Podobne akcje organizowano m.in we współpracy z firmą McCain, gdzie udało się zebrać 500 kg śmieci na terenach kamieniołomu.

Kwietne kaskady

Jak co roku pracownicy Centrum Usług Technicznych i Komunalnych zamontowali na terenie miasta kaskady kwiatowe, które zakupiła Gmina Strzelin. 

Utrzymywane przez gminną jednostkę kwiaty są nie tylko przyjemne dla oka każdego mieszkańca, ale też przyczyniają się do poprawy estetyki miasta oraz sprawiają pozytywne wrażenie na odwiedzających nas gościach.

Zdjęcie kwitnącej kaskady przy budynku.
Zdjęcie ulicy.