SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

445

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci z terenu gminy w wieku 3-6 lat objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę

107%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy

21,95

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,25

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

1 863

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

106%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,76

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej. 

2,19

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

System oświatowy Gminy STRZELIN w 2022 r.

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Strzelin prowadziła 1 przedszkole publiczne oraz 5 szkół podstawowych (z oddziałami przedszkolnymi) w podziale na:

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022
(wg stanu na 30.09.2022)

W roku szkolnym 2021/2022 (na 30.09.2021) łącznie w szkołach funkcjonowały 81 oddziały, w których uczyło się 1.798 uczniów, w tym:

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

267

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2021/2022

245

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

22

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2021/2022

Zatrudnienie kadry nauczycielskiej w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego.


W placówkach prowadzonych przez Gminę Strzelin więcej niż połowa nauczycieli bo aż 58,26% to nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. To dobry wskaźnik – uczniowie pobierający naukę w szkołach prowadzonych przez gminę kształceni są przez nauczycieli doświadczonych, co przekłada się na jakość pracy i wiedzy.


Ponadto w 2022 r. na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wydatkowano 45.407,59 zł.

39 553

Kwota wydatkowana na szkolenia pracowników w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego w 2022 r.

3 115

Kwota wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego w 2022 r.

2 739

Kwota wydatkowana na zakup usług pozostałych w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego w 2022 r.

Wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 2022 r.  

(bez oddziałów zerowych i świetlic)

realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2022 r.

Dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Strzelin miała podpisaną umowę z rodzicami w ramach własnej organizacji dowozu do placówek w Skoroszowicach oraz Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie. Busem będącym własnością firmy Mar Travel organizowany był dowóz do placówek specjalnych zlokalizowanych na terenie gminy oraz do Specjalnego Ośrodka we Wrocławiu. W roku 2022 wzrosła liczba uczniów dowożących do szkół z tego tytułu została podpisana umowa z firmą przewozową Szydziu Travel, która obowiązywała do 30.09.2022 r.

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona była opieka dla dzieci. Dowóz organizowany był wg harmonogramów dowozu zgodnie z rejonizacją i potrzebami szkół. W 2022 r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 1.584.574,60  zł.

Wsparcie materialne dla uczniów

W 2022 r. na stypendia dla uczniów wydatkowano 43.460,00  zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia motywacyjne otrzymało odpowiednio 52 uczniów w kwocie 800,00 zł. 

Podział stypendiów kształtował się następująco: