BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

137 883 778

+9,46%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 619

+10,08%

do roku 2021

6 351

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

268

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 112

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

64

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Strzelin w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opiewające na ponad 23,8 mln zł i stanowiące 17,3% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 64,6% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Strzelin w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 21,4 mln zł i generowały 15,5% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (wykonane w wysokości ponad 6,9 mln zł) oraz wpływy z podatku rolnego (wykonane w wysokości ponad 2,7 mln zł).

10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2022 r.

Dochody Gminy Strzelin w 2022 r.

Dochody podatkowe Gminy Strzelin w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

150 688 880

+20,80%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 234

+21,49%

do roku 2021

6 093

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 141

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-494 128

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

7 637 788

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Strzelin najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - ponad 46,3 mln zł, co stanowiło 30,7% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie ponad 41,3 mln zł (łączne wydatki w trzech działach klasyfikacji budżetowej), co stanowiło 27,4% budżetu gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 13,8 mln zł, co stanowiło 9,2% wydatków gminy. Duże znaczenie miały również wydatki w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Kwota ponad 14,9 mln zł odpowiadała za 9,9% budżetu gminy po stronie wydatkowej.

Wydatki Gminy Strzelin w 2022 r.

W roku 2022 Gmina Strzelin realizowała 8 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym:

Zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

68 119 553

+7,51%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

3 270

+8,12%

do roku 2021

-12 805 102

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

5 380 091

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

49,40 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

46 088

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Strzelin na koniec 2022 r. wyniosło 68,1 mln zł. Należy przy tym wskazać, że wysokość wygenerowanej przez gminę nadwyżki operacyjnej w 2022 r. (różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy i spełnienie relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Strzelin wg ostatniej zmiany w 2022 r.